...

Centrum Certyfikacji Jakości

CERTYFIKACJA KROK PO KROKU

Etapy procesu certyfikacji

1. Złożenie zapytania ofertowego.

2. Akceptacja oferty cenowej.

3. Złożenie wniosku o certyfikację / weryfikację EMAS / przeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego.

4. Przegląd i rejestracja wniosku.

5. Audit początkowej certyfikacji.

6. Wydanie dokumentów certyfikacyjnych.

7. Utrzymanie certyfikacji (audity w nadzorze).

8. Propozycja oferty cenowej na kolejny cykl certyfikacji.

9. Akceptacja oferty cenowej i złożenie wniosku o ponowną certyfikacje.

Opis procesu certyfikacji

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani certyfikacją systemów zarządzania zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego. W odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe przedstawimy Państwu wstępne koszty oferty cenowej dotyczące trzyletniego procesu certyfikacji, w przypadku RAZ jednego audytu. Po akceptacji oferty cenowej prosimy o wypełnienie stosownego wniosku o certyfikację . Po dokonanej ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przesłanego wniosku wyślemy do Państwa pismo o rejestracji i organizacji auditu. Przeprowadzamy II etapowy audit początkowej certyfikacji (nie dotyczy WSK i RAZ). Celem I etapu jest przegląd udokumentowanych informacji systemu zarządzania i ocena gotowości do II etapu auditu, którego celem jest potwierdzenie zgodności systemu zarządzania z wymaganiami. Na podstawie uzyskania pozytywnych wyników auditu oraz pozytywnej decyzji o certyfikacji wydajemy dokumenty certyfikacyjne na okres trzech lat dla systemów zarządzania, AQAP i WSK.

Pozytywny wynik weryfikacji EMAS skutkuje wydaniem oświadczenia weryfikatora środowiskowego w sprawie czynności weryfikacyjnych i walidacyjnych.
Pozytywny wynik auditu RAZ znajduje swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu z rocznego audytu zewnętrznego.

Przez cały cykl utrzymania certyfikacji prowadzimy co roku audity nadzoru z zachowaniem zasady, że pierwszy audit nadzoru po początkowej certyfikacji, musi być przeprowadzony nie później niż 12 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o certyfikacji. W przypadku chęci kontynuacji współpracy w zakresie certyfikacji przeprowadzamy ponowną certyfikację.

Informacje dodatkowe

1. Informacje dotyczące udzielenia, utrzymania, rozszerzenia, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji zawarte są w umowie z klientem.

2. Wznowienie ważności certyfikacji po jej zawieszeniu może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w piśmie do klienta o zawieszeniu certyfikacji.

3. CCJ może odrzucić wniosek o udzielenie certyfikacji lub może odmówić wydania jakiegokolwiek certyfikatu, jeżeli wystąpi zagrożenie dla bezstronności lub klient nie spełnia wymogów odpowiedniego dokumentu odniesienia lub nie spełnia któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy.

4. Klientowi przysługuje prawo przeniesienie ważnej akredytowanej certyfikacji. Przeniesienie odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie IAF MD 2 oraz zasadami ustalonymi w CCJ.

5. Organizacja zobowiązana jest do powoływania się na przyznaną certyfikację i stosowania znaku certyfikacji zgodnie z informacjami zawartymi umowie z klientem.

6. W przypadku systemu EMAS, organizacja ma prawo podać do publicznej wiadomości informację o pozytywnej weryfikacji po zakończeniu formalności rejestracyjnych w GDOŚ i ukazaniu się organizacji w krajowym rejestrze systemu EMAS.

7. CCJ zapewnia klientom ubiegającym się o certyfikację, weryfikację EMAS lub poddającym się rocznym audytom zewnętrznym zachowanie poufności informacji oraz zasad bezstronności.

8. Szczegółowe zasady ustalania czasu trwania auditu określone są w opisach poszczególnych systemów zarządzania zamieszczonych na stronie internetowej CCJ.

9. W ramach realizacji procesu certyfikacji, weryfikacji EMAS lub prowadzenia rocznych audytów zewnętrznych klient ponosi koszty zgodnie z ofertą cenową sporządzaną w oparciu o cennik obowiązujący w CCJ. W skład opłat wchodzą:

 • opłata stała wnoszona po zarejestrowaniu wniosku oraz przed każdym planowanym auditem w nadzorze/ponownej certyfikacji/weryfikacji EMAS,
 • opłata za audit wnoszona jest po przeprowadzonym audicie.

Opłata stała obejmuje następujące elementy:

 • przegląd i rejestrację wniosku wraz z załącznikami,
 • weryfikację dokumentów poauditowych,
 • opracowanie i wydanie dokumentów certyfikacyjnych,
 • obsługę informacyjną, administracyjno-biurową i finansową,
 • prowadzenie korespondencji.

Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku przerwania czynności w trakcie trwania procesu certyfikacji/weryfikacji EMAS/realizacji rocznych audytów zewnętrznych oraz nie zależą od wyników przeprowadzanych auditów.

10. Poza zespołem auditującym, w audicie mogą uczestniczyć osoby nie mające wpływu na wynik oceny. Zalicza się do nich m.in.:

 • obserwator, który może być członkiem organizacji klienta, konsultantem, personelem obserwującym jednostki akredytującej lub auditorem szkolącym się jednostki certyfikującej (nie ingeruje w prowadzenie audytu),
 • ekspert techniczny, który wspomaga pracę auditora (może służyć radą zespołowi audytującemu w celu przygotowania, planowania lub przeprowadzenia auditu) w obszarze technicznym, do którego wyznaczony auditor nie posiada wystarczających kompetencji,
 • przewodnik, który towarzyszy auditorowi w celu ułatwienia przeprowadzenie audytu merytorycznie i logistycznie,
 • ewaluator, który obserwuje i ocenia pracę auditora w celu okresowej oceny sposobu jego działania w każdym rodzaju systemu zarządzania, do którego dany auditor jest kompetentny,
 • tłumacz, który towarzyszy auditorowi w celu ułatwienia komunikacji z klientem w przypadku prowadzenia audytu w języku innym niż język polski (działa pod kierunkiem auditora i nie wpływa na audyt).
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.