+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Polityka Bezstronności Centrum Certyfikacji Jakości

 

Wojskowa Akademia Techniczna, w tym Centrum Certyfikacji Jakości, zarządza konfliktami interesów i zapewnia bezstronność prowadzonej działalności z uwzględnieniem procesów certyfikacji wyrobów, procesów, usług i systemów zarządzania oraz audytów, zwane dalej certyfikacją.

 

CCJ na bieżąco identyfikuje, analizuje i dokumentuje źródła zagrożeń bezstronności, w tym konfliktów interesów, obiektywności i zaufania oraz antykorupcyjnych. Podejmuje działania eliminujące potencjalne zagrożenia z nich wynikające oraz zagrożenia związane z działalności innych osób, jednostek lub organizacji. W przypadku, gdy konflikt interesów stanowi niedopuszczalne zagrożenie, CCJ nie podejmuje się przeprowadzania certyfikacji.

 

CCJ nie certyfikuje innych jednostek certyfikujących w zakresie ich systemu zarządzania jakością. Dopuszcza się certyfikację podmiotów, w których strukturach organizacyjnych funkcjonują jednostki certyfikujące pod warunkiem wyłączenia ich z procesu certyfikacji.

 

Cały personel CCJ, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, członkowie Komitetu Programowego i Zespołu Ekspertów, działa bezstronnie i nie ulega naciskom biznesowym, rodzinnym, finansowym lub innym, mogącym naruszać bezstronność. Od personelu wymaga się ujawnienia każdej takiej sytuacji, o której wie, że może stanowić konflikt interesów. Pracownicy CCJ nie świadczą usług konsultacyjnych. CCJ nie oferuje szkoleń dedykowanych – w zakresie certyfikowanych wyrobów, prowadzi wyłącznie szkolenia typu ”otwartego”, poza obszarem gospodarki odpadami. Nie korzysta ze sponsorowania własnych przedsięwzięć przez wykonawców oraz przez certyfikowane organizacje.

 

CCJ nie przeprowadza certyfikacji w przypadku stwierdzenia, że powiązanie pomiędzy Klientem a CCJ stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, w tym nie certyfikuje organizacji, która była konsultowana lub poddawana auditom wewnętrznym przez konsultantów, z którymi powiązanie stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności oraz obiektywności działalności CCJ.

 

CCJ nie oferuje i nie prowadzi audytów wewnętrznych u swoich klientów oraz nie podzleca audytów konsultantom. Audytorzy, z którymi CCJ zawarł porozumienia, zaangażowani w konsultacje w danej organizacji nie są angażowani do przeprowadzenia audytów w tych organizacjach w ciągu dwóch lat od zakończenia tych konsultacji.

 

CCJ identyfikuje i analizuje ryzyka związane z bezstronnością, obiektywnością i zaufaniem oraz korupcyjne w odniesieniu do działalności certyfikacyjnej, podejmuje działania do każdego zidentyfikowanego ryzyka oraz zapewnia odpowiednie zasoby do pokrycia zobowiązań, będących konsekwencją oszacowanego ryzyka.

 

Polityka jakości

 

Wojskowa Akademia Techniczna jako instytucja nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej świadczy usługi w zakresie certyfikacji wyrobów i systemów zarządzania oraz realizacji rocznych audytów zewnętrznych w branży gospodarki odpadami, a także usługi szkoleniowe, w szczególności z uwzględnieniem potrzeb resortu obrony narodowej, w tym: instytucji narodowej ds. jakości, zamawiającego, instytucji eksperckich, organu logistycznego oraz użytkownika. Usługi te realizowane są przez Centrum Certyfikacji Jakości i dotyczą:

 

 • systemów zapewnienia jakości AQAP dostawców sprzętu wojskowego (SpW) oraz innych wyrobów i usług z zakresu obronności zarejestrowanych w Polsce, w ramach statutowych zadań akademii zatwierdzonych przez Ministra Obrony Narodowej,
 • systemów zarządzania QMS, EMS, HSMS, ISMS, FSMS, HSMS, BCMS, ABMS podmiotów gospodarczych dostarczających wyroby i świadczących usługi, prowadzących działalność w kraju i  zagranicą w ramach akredytacji AC-057,
 • wewnętrznego systemu kontroli WSK polskich przedsiębiorców dokonujących obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym w ramach upoważnienia Ministra Gospodarki,
 • systemów zarządzania jakością QSCS dotyczących towarzystw klasyfikacyjnych statków i okrętów w ramach uznania IACS w Polsce i zagranicą,
 • audytów weryfikatora środowiskowego EMAS oraz audytów gospodarki odpadami polskich przedsiębiorców w ramach akredytacji PL-V 0002,
 • wyrobów w ramach działalności notyfikowanej (NB2768),
 • procesów i usług w obszarach regulowanych prawnie,
 • w zakresie innych wymagań uzgodnionych z Klientami według oddzielnych programów.

           

Usługi świadczone przez CCJ realizowane są z zachowaniem zasad bezstronności, obiektywności i zaufania oraz bezpieczeństwa informacji zgodnie z oddzielnymi politykami. CCJ jako akredytowana jednostka certyfikująca spełnia wymagania PN-EN ISO/IEC 17021-1, PN-EN ISO/IEC 17021-2 i -3, PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 27006, PKN-ISO/TS 22003, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 (EMAS), ustawy o gospodarce opakowaniami i  odpadami opakowaniowymi, ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, schematu QSCS IACS, przepisów prawa i ustawowych, w tym dotyczących WSK oraz wynikające z zawartych umów i porozumień.

 

Ciągle doskonaląc system zarządzania jakością w CCJ ustanowione zostały cele ramowe:

 

 • doskonalenie procesu marketingu, jako środka promocji oraz przekazu rzetelnej informacji certyfikacyjnej szczególnie w resorcie obrony narodowej, w tym współpracy z klientami z uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań w zakresie systemów zarządzania oraz wyrobów w poszczególnych branżach,
 • doskonalenie procesów operacyjnych dotyczących certyfikacji i szkoleń oraz procesów pomocniczych i zarządzania,
 • stały rozwój kompetencji personelu, w tym auditorów przekładający się na zaufanie klientów oraz odbiorców, w tym przedstawicieli wojskowych i użytkowników SpW do prowadzonej oceny systemów zarządzania oraz certyfikacji wyrobów,
 • doskonalenie działań związanych z osiąganiem zamierzonych wyników zgodnych z ustalonym kierunkiem rozwoju.

 

Polityka bezpieczeństwa informacji

 

Wojskowa Akademia Techniczna zapewnia poufność, integralność oraz ochronę informacji i aktywów  przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności certyfikacyjnej Centrum Certyfikacji Jakości.

 

Polityka Bezpieczeństwa Informacji realizowana jest przez wszystkie piony organizacyjne, zgodnie z obowiązującą strukturą organizacyjną CCJ na podstawie wyznaczonych celów:

 

 • zapewnienie systemu bezpieczeństwa informacji zgodnego z obowiązującymi wymaganiami z uwzględnieniem wszystkich atrybutów informacji, w tym poufności, integralności i  dostępności,
 • utrzymanie ciągłości bezpieczeństwa informacji i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem przetwarzanych informacji i danych w systemach informacyjnych,
 • zapewnienie właściwej ochrony prywatności i danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi,
 • ograniczenie ryzyka związanego z przetwarzaniem informacji poprzez bieżące i okresowe zarządzanie ryzykiem,
 • zapewnienie podjęcia skutecznych działań w sytuacjach awaryjnych,
 • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.

 

CCJ ocenia, przegląda i monitoruje postępowanie z ryzykiem zgodnie z udokumentowaną metodyką. Na podstawie wyników z oceny ryzyka, dobierane są zabezpieczenia, których wykaz ujęty jest w Deklaracji Stosowania CCJ.

 

Wszyscy pracownicy CCJ odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad określonych w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

CCJ zapewnia odpowiednie zasoby na utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

 

Polityki zatwierdzone przez Dziekana WLO oraz Dyrektora CCJ w dniu 18.02.2022.