+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Historia CCJ

Z kart historii


1993 - 1995


W wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP po 1989 roku zaistniała konieczność aktualizacji zasad działalności normalizacyjnej i jakościowej w resorcie Obrony Narodowej. W 1993 roku powstało zatem Wojskowe Biuro Standaryzacji (WBS). Jego powołanie zbiegło się z końcowym okresem prac nad pakietem ustaw, które spowodowały reorganizację krajowej działalności w zakresie normalizacji, jakości (w tym certyfikacji) i metrologii. Skutkiem tego było uchwalenie pakietu ustaw w dniu 3 kwietnia 1993 roku ustawy o normalizacji, certyfikacji i metrologii. WBS przyjęło funkcję koordynatora działań w tych obszarach w resorcie obrony narodowej. Dyrektorem WBS został płk doc. dr inż. Władysław Wielowski, jego zastępcą - płk mgr inż. Marian Pławiak. W związku z przystąpieniem Polski w 1994 roku do programu Partnerstwo dla Pokoju, WBS stanęło przed nowymi wyzwaniami zapoznania się i koordynowania działalności standaryzacyjnej NATO.

W 1994 r. w WBS powstał Zespół ds. Certyfikacji, którym kierował mjr mgr inż. Andrzej Świderski. W zespole tym rozpoczął też pracę kpt. mgr inż. Witold Pokora. Do zadań Zespołu należało m.in. koordynowanie systemu badań i certyfikacji w resorcie obrony narodowej.


1996 - 2001


Ważność zadań doprowadziła w 1996 roku do przekształcenia WBS w Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej (BWSN), którego dyrektorem został płk mgr inż. Marian Pławiak. Pan płk doc. dr inż Władysław Wielowski przeszedł na emeryturę. Kontynuował jednak dalej współpracę jako auditor jakości. Na mocy decyzji Nr 39/MON z 20 września Ministra Obrony Narodowej BWSN zaczęło działać jako jedyna resortowa służba normalizacyjna. Do zadań BWSN należały zadania związane z:


 • normalizacją,
 • zapewnienie jakości,
 • kodyfikacją.


Kierownikiem Zespołu Zapewnienia Jakości BWSN został mjr mgr inż. Andrzej Świderski, jego zastępcą mjr mgr inż. Witold Pokora. W zespole pracowali m.in.: Wiesław Klimczak, Bogdan Kownacki, Jadwiga Bachta, Katarzyna Hatowska, Aleksy Pietruczuk, Jerzy Kornacki, Joanna Jasińska.
Od początku działalności, Zespół Certyfikacji WBS, potem Zespół Zapewniania Jakości BWSN zajmował się koordynowaniem procesu akredytacji laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących oraz procesu badań i certyfikacji wyrobów w resorcie Obrony Narodowej. Koordynował szkolenia dla specjalistów z resortu ON w dziedzinie jakości. Uczestniczył w posiedzeniach grupy głównej AC 250 ds. jakości w NATO.
Zespół Zapewnienia Jakości, działając w ramach BWSN w 1999 roku otrzymał certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 057 w zakresie certyfikacji systemów zarządzania.
Pierwszy certyfikat wydany został dla Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji. Audit przeprowadzili: mgr inż. Andrzej Ożóg, mjr mgr inż. Witold Pokora i mgr inż. Aleksy Pietruczuk.


2002


W wyniku kolejnych restrukturyzacji, w styczniu 2002 r. powstał Zakład Systemów Jakości i Zarządzania, podległy Podsekretarzowi Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Modernizacji i nadzorowany merytorycznie przez Biuro Wojskowej Służby Normalizacyjnej (później Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji). Jego dyrektorem został mgr inż. Andrzej Świderski, zastępcą mgr inż. Witold Pokora. Decyzja ta, wprowadzająca określone zmiany organizacyjne wiązała się z troską resortu Obrony Narodowej o coraz lepszą obsługę i zabezpieczenie interesów klientów, zainteresowanych certyfikacją, głównie certyfikacją AQAP. Działalność Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania pod kątem merytorycznym została objęta nadzorem przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (powstałe na bazie Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej), którego dyrektorem został mgr inż. Marian Pławiak a szefem Wydziału ds. jakości ppłk mgr inż. Bogdan Kownacki. W zakładzie pracę rozpoczęli m.in.: Joanna Jasińska, Dorota Krupnik, Jerzy Kornacki, Jadwiga Bachta, Aleksy Pietruczuk, Paweł Krasowski, Wioletta Dąbrowska, Iwona Kurek.

W styczniu 2002 r. Andrzej Świderski - Dyrektor ZSJZ uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej WG2 grupy głównej AC 250 ds. jakości w NATO, które odbyło się w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Dyskutowano na temat potrzeby pilnych zmian w AQAP ze względu na nowe wydanie ISO 9001:2000.

W listopadzie 2002 r. odbyło się I spotkanie Pełnomocników systemów zarządzania jakością w Oblasach k. Puław.


2003


W styczniu 2003 r. Andrzej Świderski - Dyrektor ZSJZ uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej WG2 grupy głównej AC 250 ds. jakości w NATO, które odbyło się w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Zakończono prace dotyczące nowego wydania serii AQAP:2000.
Decyzją nr 25/MON z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu zapewniania jakości wyrobów obronnych Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji zostaje Instytucją Narodową ds. Zapewniania Jakości (zgodnie ze STANAG 4107). Tym samym nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu przejmuje instytucja, która w Polsce, w obszarze funkcjonowania NATO odpowiada za zapewnienie jakości i realizowanie procesów Rządowego Zapewniania Jakości (GQA).
Z uwagi na rosnące zainteresowanie działalnością Zakładu, a w szczególności na relacje z Klientem, w maju utworzono Biuro Regionalne ZSJZ w Gdańsku zlokalizowane przy ul. Kisielewskiego 4D. Kierowanie pracą Biura powierzono Panu mgr. inż. Andrzejowi Prażuchowi. W tym czasie rozpoczęła też pracę Katarzyna Miszkowska. Od tego momentu Biuro Regionalne w Gdańsku zaczęło reprezentować ZSJZ na obszarze północno-zachodniego regionu Polski, w zakresie planowania i nadzorowania realizacji procesów certyfikacji, wsparcia organizacyjnego szkoleń otwartych, a także pełnienia roli regionalnego centrum informacji i współpracy z Klientem.
Systematyczny udział ZSJZ w kształtowaniu polityki NATO zaowocował przydzieleniem w czerwcu 2003 roku kodu NCAGE nr 0100H. Stanowi on wyróżnik Zakładu w NATO-wskim systemie kodyfikacji NCS (NATO Codification System).

W dniach 20-21 listopada 2003 r. odbyło się II spotkanie Pełnomocników systemów zarządzania jakością w Sobieszewie.


2004


W styczniu 2004 r. Andrzej Świderski Dyrektor ZSJZ uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej WG2 ds. jakości grupy głównej AC 327 w NATO, które odbyło się w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.
Ze względu na duże zainteresowanie w dniach 19-20 luty 2004 r. odbyła się druga tura II spotkania Pełnomocników systemów zarządzania jakością w Międzylesiu.

Od 2004 roku Zakład Systemów Jakości i Zarządzania rozpoczął certyfikację systemów zarządzania wg AQAP wydanie 2003.

23 września 2004 r. Komitet EA ds. Porozumienia o Wzajemnym Uznawaniu (EA Multilateral Agreement Committee) przyjął Polskie Centrum Akredytacji do grona sygnatariuszy EA MLA w zakresie akredytacji:


 • laboratoriów badawczych,
 • laboratoriów pomiarowych,
 • jednostek certyfikujących systemy, wyroby i osoby.


Oficjalne podpisanie porozumienia nastąpiło podczas Zgromadzenia Ogólnego EA 24 listopada 2004 r. w Zagrzebiu.
Dla klientów Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania fakt ten oznaczał pełną uznawalność certyfikatów wydanych pod akredytacją PCA na terenie krajów będących sygnatariuszami MLA.

W listopadzie 2004 r. odbyło się III spotkanie Pełnomocników systemów zarządzania jakością w Ustroniu.
Rok 2004 był też rokiem dla nas smutnym. Odeszli na wieczna wartę: Bogdan Kownacki, Jerzy Kornacki oraz Janusz Derlatka (auditor ZSJZ).


2005


W styczniu 2005 r. Andrzej Świderski Dyrektor ZSJZ uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej WG2 ds. jakości grupy głównej AC 327 w NATO, które odbyło się w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

7 lipca 2005 roku ZSJZ został poddany auditowi w nadzorze prowadzonemu przez Polskie Centrum Akredytacji. Uczestniczyli w nim obserwatorzy EA (Europen Cooperation for Accreditation). Audit zakończył się pozytywnym wynikiem potwierdzając tym samym kompetencje ZSJZ jako jednostki certyfikującej systemy zarządzania. Akredytacja PCA posiadana przez ZSJZ została rozszerzona o branże: administracja publiczna, szkolnictwo i hotelarstwo. Uruchomiono cykl szkoleń otwartych dla Klientów ZSJZ. Rozpoczęto wdrażanie w ZSJZ systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS).

W listopadzie 2005 r. odbyło się IV spotkanie Pełnomocników systemów zarządzania jakością w Zakopanem.


2006


W styczniu 2006 r. odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości grupy głównej AC 327 w NATO zorganizowane w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Uczestniczył w nim Andrzej Świderski - Dyrektor ZSJZ.

W dniu 02.06.2006 r. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu 500-tnej organizacji, firmie HIAB Sp. z o.o. Wręczenia dokonał Dyrektor ZSJZ dr inż. Andrzej Świderski. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele resortu Obrony Narodowej między innymi z Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Wojskowego Dozoru Technicznego oraz 15 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.


W dniu 17.07.2006 r. nasza jednostka certyfikująca uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze PL-V-0002, która upoważnia ZSJZ do weryfikacji systemu EMAS zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 761/2001 umożliwiającym dobrowolne uczestnictwo organizacji w systemie ekozarządzania i auditu (EMAS). Byliśmy jedną z pierwszych jednostek certyfikujących w Polsce uprawionych do prowadzenia procesów weryfikacji systemu EMAS nadzorowanego przez Ministerstwo Środowiska, jako organu właściwego w sprawach jego funkcjonowania i promocji.


W dniu 07.09.2006 r. w trakcie XIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów na zgodność z dokumentami standaryzacyjnymi NATO - AQAP dla 11 organizacji. Wręczenia dokonał Minister Obrony Narodowej - Radosław Sikorski.


W dniach 25-27.09.2006 r. w Gdańsku-Sobieszewie oraz 6-8.11.2006 r. w Zakopanem odbyło się, tradycyjnie, V Spotkanie Pełnomocników ds. Zarządzania Jakością. W dwóch spotkaniach wzięło udział ponad 250 uczestników i zaproszonych gości. W trakcie zaprezentowano ponad 20 referatów związanych z doskonaleniem systemów zarządzania w różnych gałęziach gospodarki. Po raz pierwszy zajęcia prowadzono w formie paneli tematycznych, które spotkały się z dużym uznaniem uczestników.


W dniu 25.09.2006 r. nasza jednostka certyfikująca uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, która upoważnia ZSJZ do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) zgodnie z wymaganiami normy PN-I 07799-2:2005. Pierwszy proces certyfikacji systemu ISMS na zgodność z wymaganiami PN-I 07799-2:20005 został przeprowadzony w firmie BRE Agent Transferowy.


2007W lutym 2007 r. w Czeskiej Pradze odbyło się spotkanie grupy WG2 ds. jakości grupy głównej AC 327 w NATO, w którym uczestniczył dyrektor Andrzej Świderski.


W marcu 2007 r. przedstawiciele ZSJZ (Witold Pokora i Joanna Jasińska) uczestniczyli w międzynarodowej konferencji ISO 9000 w Orlando na Florydzie. W czasie konferencji omawiano propozycje zmian do normy ISO 9001.


Biuro Regionalnego w Gdańsku zostało przeniesione do dawnego kompleksu koszarowego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Słowackiego 5. Dzięki nowej lokalizacji, Biuro Regionalne uzyskało szerszy dostęp do teleinformatycznej infrastruktury MON.


W maju 2007 r. przedstawiciele ZSJZ uczestniczyli w konferencji EOQ, która odbyła się w Pradze w Republice Czeskiej.


16 maja 2007 r. Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych doceniając osiągnięcia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji przyznało Zakładowi Systemów Jakości i Zarządzania nagrodę "Lider Ochrony Informacji Niejawnych i Biznesowych" w kategorii "Ochrona Informacji w Biznesie".


W czerwcu 2007 r. odbyło się spotkanie Podgrupy WG2 ds. jakości grupy głównej AC 327 w NATO zorganizowane w Hadze w Amsterdamie. Uczestniczył w nim Andrzej Świderski - Dyrektor ZSJZ.


Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE" została przeprowadzona w dwóch terminach 04-06.06.2007 r. w Gdańsku-Sobieszewie oraz 01-03.10.2007 r. w Zakopanem . Łącznie wzięło udział ponad 250 uczestników i zaproszonych gości.


W dniu 01.10.2007 r. ZSJZ uzyskał akredytację PCA upoważniającą do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006.


W październiku 2007 r. odbyło się spotkanie Podgrupy WG2 ds. jakości grupy głównej AC 327 w NATO zorganizowane w Atenach w Grecji. Uczestniczył w nim Andrzej Świderski - Dyrektor ZSJZ.
Rozpoczęto przystosowanie, funkcjonującego w ZSJZ, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISMS do wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2007.


2008


W styczniu 2008 r. odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości grupy głównej AC 327 w NATO zorganizowane w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Uczestniczył w nim Andrzej Świderski - Dyrektor ZSJZ. Omawiano zmiany w AQAP ze względu na nowe wydanie ISO 9001:2008. Określono potrzebę zmiany AQAP 2000 oraz AQAP 2009.


W marcu 2008 r. przedstawiciele ZSJZ (Andrzej Świderski i Joanna Jasińska) uczestniczyli w seminarium "Jakość w biznesie", które odbyło się w Nynäshamn w Szwecji.


W dniach 12-14.05.2008 r. w Zakopanem-Kościelisku odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE", "JAKOŚĆ - PROBLEMY I ROZWIĄZANIA". Patronat honorowy nad Konferencją objął Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej MON Pan Stanisław J. Komorowski. Udział wzięło ponad 170 uczestników i zaproszonych gości.


ZSJZ poddany został ocenie Polskiego Centrum Akredytacji. Audit zakończył się wynikiem pozytywnym. Audit przeprowadzony zostały na zgodność z nową, dotyczącą funkcjonowania jednostek certyfikujących systemy zarządzania, normą PN-EN ISO 17021:2007.


2009


W styczniu 2009 r. odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości grupy głównej AC 327 w NATO zorganizowane w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Uczestniczył w nim Andrzej Świderski - Dyrektor ZSJZ. Omawiano projekt zmian do AQAP 2000 oraz AQAP 2009 z uwzględnieniem zmian ISO 9001:2008.


W maju 2009 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 w NATO w Budapeszcie. Uczestniczył w nim Andrzej Świderski - Dyrektor ZSJZ. W takcie spotkania omawiano m.in. projekt AQAP 2310.


W dniach 11-13.05.2009 r. w Zakopanem-Kościelisku odbyła się IX Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE", "JAKOŚĆ - PROBLEMY I ROZWIĄZANIA cz. II". Patronat honorowy nad Konferencją objął Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji MON Pan Zenon Kosiniak-Kamysz, który osobiście uczestniczył w jej obradach. Współorganizatorami Konferencj byli: Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Udział wzięło ponad 160 uczestników i zaproszonych gości.


W czerwcu 2009 r. odbyły się konferencje: jakości i procesu GQA NATO w Budapeszcie. W czerwcu 2009 r. odbyła się konferencja - DCMA dotycząca jakości i procesu GQA w Luksemburgu. Uczestniczył w nim Andrzej Świderski - Dyrektor ZSJZ.


10 września 2009 r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja "TRENDY V ŠTÁTNOM OVEROVANÍ KVALITY" zorganizowana przez DSCGQA Authority Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej w Trenčínie. Uczestniczył w niej Włodzimierz Gniewek.


W listopadzie 2009 r. przeprowadzony został audit przez Polskie Centrum Akredytacji. W wyniku oceny PCA ponownie przedłużono ważność naszej akredytacji w zakresie certyfikacji QMS, EMS, BHP, FSMS i ISMS na kolejne 4 lata.


W 2009 r. rozpoczęliśmy certyfikację organizacji na zgodność z "nową" normą PN-EN ISO 9001:2009. W ślad za zmianą normy ISO 9001, w miesiącu listopadzie, znowelizowano dokumenty standaryzacyjne AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130 oraz AQAP 2105.


2010


W styczniu 2010 r. odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości grupy głównej AC 327 w NATO zorganizowane w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Uczestniczył w nim Andrzej Świderski - Dyrektor ZSJZ.


25 stycznia 2010 r. zyskaliśmy akredytację PCA do certyfikacji systemów bezpieczeństwa informacji na zgodność z normą PN-ISO/IEC 27006:2009.


W lutym 2010 r. odbyło się szkolenie IACS w Londynie. Uczestniczyła w niej Dorota Akslar.

W maju 2010 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 w NATO - "Cykl życia wyrobu i zapewnienie jakości" w Czeskiej Pradze. Uczestniczył w nim Andrzej Świderski - Dyrektor ZSJZ.

W czerwcu 2010 r. odbyła się konferencja Agencji Zarządzania Kontaktami Obronnymi Departamentu USA w Amsterdamie w Holandii.


W dniach 7-9.06.2010 r. w Zakopanem-Kościelisku odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE", "JAKOŚĆ - PROBLEMY I ROZWIĄZANIA cz. III". Patronat honorowy nad Konferencją objął Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji MON Pan Marcin Idzik. Współorganizatorami Konferencji byli: Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Udział wzięło ponad 160 osób, w tym przedstawiciele Agencji NATO-wskich z USA, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz delegacji z Republiki Czech i Republiki Słowacji.


W dniu 14.07.2010 r. ZSJZ uzyskał przedłużenie akredytacji, Polskiego Centrum Akredytacji, Nr PL-V-0002 w dotychczasowym zakresie, która upoważniła ZSJZ do weryfikacji systemu EMAS (ekozarządzanie i audit) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009.


ZSJZ udzieliło certyfikacji Polskiemu Rejestrowi Statków S.A., działającemu jako polskie towarzystwo klasyfikacyjne w zakresie bezpieczeństwa statków, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego. Certyfikowana działalność PRS realizowana jest poprzez klasyfikację statków i wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego, a także nadzorowanie, z upoważnienia administracji morskich państw bandery statku, spełnienia wymagań konwencji międzynarodowych IMO (International Maritime Organization).


We wrześniu 2010 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 w NATO w Kongsberg w Norwegii.


W październiku 2010 r. odbyło się szkolenie IACS dot. certyfikacji Towarzystwa Klasyfikacyjnego w Amsterdamie w Holandii. Uczestniczyła w nim Dorota Akslar.
Zgodnie z Decyzją Nr 416/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Zakład Systemów Jakości i Zarządzania" z dniem 1 stycznia 2011 r. mienie i zadania ZSJZ przejęła Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.


2011Od dnia 1 stycznia 2011 r. ZSJZ jest komórką organizacyjną Wydziału Mechanicznego WAT nadal pod nazwą Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.

3 stycznia 2011 r. był pierwszym dniem funkcjonowania ZSJZ w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.


ZSJZ rozpoczął cykl auditów systemu QSCS (Quality Management Certification Scheme) na zgodność z dokumentem International Association of Classification Societies "IACS Quality Management System Requirements" dla Polskiego Rejestru Statków S.A. Audity były obserwowane przez przedstawicieli IACS.


W lutym 2011 r. odbyło się spotkanie Podgrupy WG2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 w NATO w Wilnie na Litwie. Omawiano propozycje zmian do AQAP 2070 oraz AQAP 2310.


W marcu 2011 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 w NATO - "Cykl życia wyrobu i zapewnienie jakości" w Brukseli. Omawiano problemy dotyczące nowelizacji wymagań jakościowych zawartych w AQAP z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, sposobu realizacji procesu GQA.


W marcu 2011 r. w Bedřichov w Czechach odbyło się spotkanie założycielskie Grupy Q4, zorganizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Czeskiej. Celem Grupy Q4 było rozszerzanie współpracy i wymiana doświadczeń dotyczących GQA zgodnie z AQAP 2070 oraz certyfikacji, audytowania i szkoleń w tym obszarze.
W skład Grupy Q4 weszły następujące kraje: Czechy, Polska, Węgry i Słowacja.


W maju 2011 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 w NATO - "Cykl życia wyrobu i zapewnienie jakości" w Bristol w Wielkiej Brytanii. Omawiano kwestie dotyczące opracowania nowych publikacji AQAP 2310 i 2260. Przedstawiono ustalenia zespołów pracujących nad zarządzaniem konfiguracją, Stanrec XX, AQAP 2116 oraz dalszym etapie prac nad wdrażaniem Risk Management Guide.


Dnia 23 maja 2011 r. w gdańskiej siedzibie Polskiego Rejestru Statków - Towarzystwa Klasyfikacyjnego, odbyło się uroczyste wręczenie Zaświadczenia Zgodności z wymaganiami IACS (International Association of Classification Societies) zawartymi w QSCS (Quality Management System Certification Scheme). Było to znamienne wydarzenie, nie tylko dla ZSJZ, który został pionierem w certyfikacji systemów zarządzania, na zgodność z QSCS, ale i dla PRS, dla którego wydane zaświadczenie stało się przepustką do wstąpienia w szeregi członków IACS. Towarzystwa zrzeszone w IACS mają rozpoznawalną na całym świecie i cieszącą się uznaniem markę, a wiąże się to przede wszystkim z niezwykle wysokimi standardami bezpieczeństwa w żegludze.


W czerwcu 2011 r. przeprowadzony został audit przez Polskie Centrum Akredytacji. W wyniku oceny PCA utrzymana została ważność naszej akredytacji w zakresie weryfikacji EMAS.


W październiku 2011 r. przedstawiciel ZSJZ uczestniczył w warsztatach dla użytkowników końcowych z niezależnej oceny i certyfikacji IACS, które odbyło się w Pekinie w Chinach.


W dniach 24-26 października 2011 r. w Zegrzu w Hotelu 500 odbyło się spotkanie Pełnomocników systemów zarządzania nt. "Doskonalenie systemów zarządzania".
Celem spotkania było doskonalenie działań w określonych obszarach zarządzania, wymiana doświadczeń, integracja środowiska, rozwijanie współpracy. Tematyka obejmowała zagadnienia bezpośrednio związane z różnorodnymi aspektami systemów zarządzania, jak również wybrane elementy przepisów prawnych.


W dniu 14.11.2011 roku Zakładowi Systemów Jakości i Zarządzania WME WAT przydzielono kod NCAGE nr 0105H. Dane dotyczące naszej jednostki certyfikującej zostały wprowadzone do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej 43 H4. Przydzielony kod jest wyróżnikiem Zakładu w NATO-wskim systemie Kodyfikacyjnym NCS (NATO Codification System). Zgodnie z polityką AC/135, kod ukazał się w NATO-wskiej Bazie Kodów Podmiotów Gospodarki Narodowej zawartej w N-MCRL (NATO Master Catalog of References for Logistics).


W listopadzie 2011 r. poddani zostaliśmy auditowi przez Polskie Centrum Akredytacji. W wyniku oceny PCA utrzymaliśmy ważność naszej akredytacji w zakresie certyfikacji QMS, EMS, BHP, FSMS i ISMS.


2012


W dniu 16.01.2012 r. Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk oraz Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji płk Jerzy Maćkowiak podpisali porozumienie dotyczące współpracy w obszarze jakości na rzecz obronności państwa. Współpraca obejmuje w szczególności doskonalenie jakości (w tym doskonalenie funkcjonowania systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych), podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu biorącego udział w nadzorowaniu jakości wyrobów nabywanych na potrzeby resortu obrony narodowej oraz w ocenie jednostek badawczych i certyfikujących, w ramach procesów akredytacji OiB, w tym Przedstawicieli Wojskowych z Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych (RPW).
Głównym realizatorem porozumienia ze strony WAT jest Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.


W lutym 2012 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 w NATO - "Cykl życia wyrobu i zapewnienie jakości" w Brukseli. Omawiano m.in. projekt AQAP 2310, propozycje zmian w AQAP 2070.


W kwietniu 2012 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli państw członkowskich Grupy Q4 zorganizowane przez Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i kodyfikacji we współpracy z Zakładem Systemów Jakości i Zarządzania Wydziału Mechanicznego WAT, którego celem była wymiana informacji i doświadczeń odnośnie realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości pomiędzy państwami należącymi do Grupy Q4.


W maju 2012 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 w NATO - "Cykl życia wyrobu i zapewnienie jakości" w Brukseli. Zaakceptowano wersję roboczą AQAP 2070 oraz przyjęto projekt AQAP 2310 w ostatecznej wersji. Przedstawiono postęp prac nad dokumentem STANREC (Progressive Assurance).


W październiku 2012 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 w NATO - "Cykl życia wyrobu i zapewnienie jakości" w New Jersey w USA. Omówiono działania związane z rozwijaniem lub wdrażaniem AQAP 2310 oraz AQAP dotyczącego oprogramowania. Przedstawiono postęp prac nad dokumentem STANREC (Progressive Assurance).


W dniach 10-12 października 2012 r. w Jeleniej Górze odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Problematyka jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE", "JAKOŚĆ - PROBLEMY I ROZWIĄZANIA cz. IV" pod patronatem honorowym JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka. Współorganizatorami Konferencji byli: Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Techniki Budowlanej oraz Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej. Udział wzięło ponad 140 osób, w tym przedstawiciele Agencji NATO-wskich z Wielkiej Brytanii, Włoch oraz delegaci z Republiki Czech i Republiki Słowacji. Celem konferencji było omówienie problemów i rozwiązań prezentowanych przez ośrodki naukowe i inne instytucje zajmujące się zaopatrywaniem, jakością, kodyfikacją i normalizacją, w szczególności na rzecz obronności państwa oraz producentów i usługodawców.


W dniu 18.10.2012 r. w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, odbyło się kolokwium hablilitacyjne dr. inż. Andrzeja Świderskiego. Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, na posiedzeniu w dniu 18.10.2012 roku biorąc pod uwagę: całokształt dorobku naukowego, rozprawę habilitacyjną pt.: "Modelowanie oceny jakości usług transportowych", recenzje, pozytywny wynik kolokwium habilitacyjnego i wygłoszony wykład habilitacyjny, postanowiła nadać dr. inż. Andrzejowi Świderskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w obszarze wiedzy - obszar nauk technicznych, w dziedzinie naukowej - nauki techniczne, w dyscyplinie naukowej - transport.


2013


W lutym 2013 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości grupy głównej AC 327 w NATO. Omawiano sprawy związane z uruchomieniem AQAP 2310 i opracowaniem AQAP 2215. Turcja i Włochy, jako państwa wiodące przedstawiły propozycje prac w ramach zespołu zadaniowego "Software Action Team" zmierzających do wydania nowego AQAP 2215 (Software AQAP). Zaproponowano pozostawienie AQAP 2210, anulowanie AQAP 160 i AQAP 169. Zajmowano się również omówieniem wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem ARAMP.


W maju 2013 r. w Rzymie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej WG2 grupy głównej AC 327 ds. jakości w NATO. Polska delegacja uczestniczyła w pracach zespołu ds. aktualizacji AQAP serii 21xx i 23xx oraz AQAP 2070. Omawiano postęp prac nad aktualizacją STANAG 4107, AQAP 2070 oraz planowanym wydaniem nowej edycji ISO 9001:2015.


W dniu 11.04.2013 r. podpisany został przez Dyrektora Agencji Standaryzacji NATO i opublikowany dokument standaryzacyjny - AQAP 2310 NATO Quality Management System Requirements for Aviation, Space and Defence Suppliers - Wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego i obronnego.


Na mocy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli (Dz. U. z dnia 6 maja 2013 r. poz. 525), Zakład Systemów Jakości i Zarządzania został upoważniony do prowadzenia certyfikacji wewnętrznego systemu kontroli (WSK).


16 kwietnia 2013 r. ZSJZ otrzymał Certyfikat Członkowski (ID 377-PKJ-CP-13) Polskiego Klubu Jakości.


1 lipca 2013 r. był pierwszym dniem funkcjonowania ZSJZ w nowej siedzibie przy ul. Duchnickiej 3 w Warszawie (teren Instytutu Mechaniki Precyzyjnej).


24 lipca 2013 r. uzyskaliśmy rozszerzenie akredytacji Nr AC 057 PCA w zakresie certyfikacji bezpieczeństwa i higieny pracy BS OHSAS 18001.


Z dniem 02 września 2013 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Przedstawiciela Regionalnego w Gdańsku. Pan mgr inż. Andrzej Prażuch odszedł na emeryturę. Obowiązki Przedstawiciela Regionalnego przejęła Pani mgr Katarzyna Miszkowska.


Z dniem 01 października 2013 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Obowiązki dr. hab. inż. Andrzeja Świderskiego przejął dotychczasowy Zastępca dr inż. Witold Pokora. Stanowisko Zastępcy Kierownika objęła dr inż. Joanna Jasińska.


W październiku 2013 r. obyło się spotkanie Grupy Q4 skupiającej przedstawicieli resortów obrony Czech, Słowacji, Węgier i Polski, które zorganizowała Słowacka Instytucja Narodowa ds. jakości w Tatranské Zruby na Słowacji.


W dniach 7-9 października 2013 r. w Zegrzu w Hotelu 500 odbyło się Spotkanie Pełnomocników systemów zarządzania nt. "Doskonalenie systemów zarządzania". Celem spotkania było doskonalenie działań w określonych obszarach zarządzania, wymiana doświadczeń, integracja środowiska, rozwijanie współpracy. Tematyka obejmowała zagadnienia bezpośrednio związane z różnorodnymi aspektami systemów zarządzania, jak również wybrane elementy przepisów prawnych. W spotkaniu uczestniczyło 115 osób z kilkudziesięciu organizacji i Przedstawiciele WAT.


W dniach 17-18 października 2013 r. została przeprowadzona ocena Polskiego Centrum Akredytacji w celu przedłużenia posiadanych przez ZSJZ akredytacji: AC 057 zakresie certyfikacji: QMS, EMS, BHP/OHSAS, ISMS, FSMS i PL-V-0002 w zakresie weryfikacji EMAS.


2014


Na podstawie pozytywnych wyników oceny, Polskie Centrum Akredytacji podjęło decyzję o przedłużeniu do dn. 11.01.2018 r. posiadanych przez ZSJZ akredytacji.


W lutym 2014 r. obyło się posiedzenie Grupy Roboczej WG2 ds. jakości grupy głównej AC 327 w NATO w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Dyskutowana była m.in. sprawa nowelizacji AQAP ze względu na planowane zmiany normy ISO 9001:2015.


W maju 2014 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej WG2 grupy głównej AC 327 ds. jakości w NATO. Polska delegacja uczestniczyła w dyskusji na temat aktualizacji AQAP serii 21xx i 23xx oraz AQAP 2070. Omawiano postęp prac nad aktualizacją STANAG 4107 oraz planowanym wydaniem nowej edycji ISO 9001:2015.

Z dniem 1 września 2014 r. Zakład Systemów Jakości i Zarządzania (ZSJZ) zmienił dotychczasową nazwę na Centrum Certyfikacji Jakości.
Zmiana nazwy jest wynikiem włączenia CCJ w strukturę nowo powstałego Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz koniecznością bardziej precyzyjnego odzwierciedlenia istoty prowadzonej działalności. Dyrektorem CCJ został dr inż. Witold Pokora, jego zastępcą dr inż. Joanna Jasińska, głównym specjalistą ds. certyfikacji - mgr Wioletta Dąbrowska.


W dniach 5-10 października 2014 r. w Wilnie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej WG2 grupy głównej AC 327 ds. jakości w NATO w którym udział wziął przedstawiciel CCJ. Polska delegacja uczestniczyła w pracach zespołu ds. aktualizacji AQAP serii 21xx i 23xx oraz AQAP 2070 i 2009. Omawiano postęp prac nad aktualizacją STANAG 4107, AQAP 2070 oraz planowanym wydaniem nowej edycji ISO 9001:2015.


W dniach 13-16 października 2014 r. w Budapeszcie obyło się spotkanie Grupy Q4 skupiającej przedstawicieli resortów obrony Czech, Słowacji, Węgier i Polski, które zorganizowała Węgierska Instytucja Narodowa ds. jakości. W pracach Grupy Q4 brali również udział przedstawiciele CCJ (Witold Pokora - dyrektor). Spotkanie było okazją do wzajemnej wymiany bieżących informacji i doświadczeń odnośnie realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości GQA pomiędzy państwami należącymi do Grupy Q4.


W dniu 5 listopada 2014 r. przedstawiciel CCJ (Tomasz Kwiatkowski) uczestniczył w warsztatach dla użytkowników końcowych z niezależnej oceny i certyfikacji IACS, które odbyło się w Londynie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Towarzystw Klasyfikacyjnych zrzeszonych w IACS oraz niezależnych Akredytowanych Organów Certyfikujących (ACB). Celem spotkań jest zapewnienie solidnego i spójnego systemu certyfikacji zrzeszonych w IACS Towarzystw Klasyfikacyjnych.


2015


W dniach 10 - 12 lutego 2015 r. delegacja Centrum Certyfikacji Jakości Wydziału Logistyki WAT i Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji uczestniczyła w spotkaniu grupy roboczej WG 2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 ds. zarządzania cyklem życia wyrobu. Spotkanie odbyło się w Brukseli w Kwaterze Głównej NATO. CCJ reprezentował Dyrektor dr inż. Witold Pokora. W spotkaniu brali udział przedstawiciele większości państw NATO wymienionych w porozumieniu standaryzacyjnym STANAG 4107. Dwudniowe posiedzenie plenarne poprzedziły prace zespołu zadaniowego ds. aktualizacji dokumentów AQAP. Polska delegacja uczestniczyła w pracach zespołu ds. aktualizacji AQAP 2110, który od 2014 r. zajmuje się aktualizacją AQAP 2110 pod kątem zmian w nowej edycji normy ISO 9001 w 2015 r.


W dniu 13.03.2015 r. delegacja CCJ-PRS uczestniczyła w zaplanowanym spotkaniu przedstawicieli towarzystw klasyfikacyjnych statków w sprawie podpisania porozumienia między: QACE - Entity for the Quality Assessment and Certification of Organizations Recognised by the European Union CIC - jednostkę odpowiedzialną za ocenę jakości i certyfikację przez UE CIC, ACB - Accreditation Certification Body - jednostki certyfikujące systemy zarządzania jakością akredytowane w ramach porozumienia IAF upoważnione do certyfikacji według ISO 9001, EU-RO - European Union Recognised Organisations - uznane organizacje przez Unię Europejską (towarzystwa klasyfikacyjne). CCJ reprezentował dyrektor dr inż. Witold Pokora. W wyniku spotkania ustalono, że jest możliwość podpisania porozumienia przez wszystkie towarzystwa klasyfikacyjne i jednostki certyfikujące. Po przesłaniu ostatecznej wersji porozumienia przez QACE poszczególne jednostki uruchomią proces podpisywania zgodnie z obowiązującymi procedurami.


W dniu 6 maja 2015 r. podczas inauguracji działalności w nowej siedzibie w Radomiu oraz podpisania porozumienia o współpracy z jednostkami naukowo badawczymi - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. otrzymała certyfikaty w zakresie systemów zarządzania PN-EN ISO 9001:2009 oraz AQAP 2110:2009. Certyfikaty wręczali: gen bryg. prof. dr hab. Zygmunt Mierczyk oraz dr inż. Witold Pokora.


W dniach 18 - 22 maja 2015 r. w Koblencji (Niemcy) odbyło się spotkaniu grupy roboczej WG 2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 ds. zarządzania cyklem życia wyrobu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele większości państw NATO wymienionych w porozumieniu standaryzacyjnym STANAG 4107, przedstawiciel NSPA (NATO Support Agency) oraz przedstawiciele IAQG (International Aerospace Quality Group). Posiedzenie plenarne poprzedziły prace zespołu zadaniowego ds. aktualizacji dokumentów AQAP. Polska delegacja uczestniczyła w pracach zespołu ds. aktualizacji AQAP 2110, który od 2014 r. zajmuje się aktualizacją AQAP 2110 pod kątem zmian w nowej edycji normy ISO 9001 w 2015 r. Opublikowanie i wdrożenie ostatecznej wersji AQAP 2110 planowane jest w roku 2016.


W dniach 15 - 18 czerwca 2015 r. w Roznov pod Radhostem obyło się spotkanie Grupy Q4 skupiającej przedstawicieli resortów obrony narodowej: Czech, Słowacji, Węgier i Polski, zorganizowane przez Czeską Instytucję Narodową ds. jakości. Spotkanie było okazją do wzajemnej wymiany bieżących informacji i doświadczeń dotyczących realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości (GQA) oraz roli i zakresu certyfikacji w procesie zamówień pomiędzy państwami należącymi do Grupy Q4. Dyrektor CCJ zaprezentował 15 letnie doświadczenie dotyczące certyfikacji na zgodność z wymaganiami AQAP oraz omówił planowane zmiany wynikające z nowelizacji ISO 9001 i AQAP.


W dniu 16.06.2015 r. odbyła się we Wrocławiu V Międzynarodowa Konferencja Logistyka Odzysku - Opakowania, w której reprezentant CCJ (Cezary Bańkowski) wygłosił referat pod tytułem "Wykorzystanie elementów systemu EMAS w nowej edycji ISO 14001". Wystąpienie zainicjowało żywiołową dyskusję w zakresie roli elementów sytemu ekozarządzania EMAS w systemie zarządzania środowiskowego ISO 14001, w kontekście planowanych zmian i potencjalnych korzyści.


W dniach 25 - 26.06.2015 r., w Biedrusku odbyło się Międzynarodowe sympozjum połączone z obchodami jubileuszu 60 - lecia Wojskowego Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Służby Żywnościowej. Od 1997 r. Ośrodek utrzymuje certyfikowany przez CCJ system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.
W sympozjum, CCJ reprezentowali: Witold Pokora, Joanna Jasińska oraz Tomasz Kabata.


W dniu 04.07.2015 r. na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się uroczyste zakończenie niestacjonarnych studiów podyplomowych "Zarządzanie Logistyczne w Przedsiębiorstwie" organizowanych przez Wydział Mechaniczny i Wydział Logistyki. Dziekan Wydziału Logistyki dr hab. Julian MAJ, prof. WAT wręczył dyplomy ukończenia studiów oraz wspólnie z Dyrektorem CCJ dr. inż. Witoldem Pokorą certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji auditora wewnętrznego uzyskane w ramach kursu zrealizowanego w czasie studiów.


We wrześniu 2015 r. odbył się XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który przeszedł do historii. Centrum Certyfikacji Jakości prezentowało się w ramach stoiska Wojskowej Akademii Technicznej, która pokazała wybrane osiągnięcia naukowo-badawcze opracowane z myślą wdrożenia przez polski przemysł obronny. Przedstawiono eksponaty i plansze proponujące najnowsze rozwiązania zespołów z Wydziału Elektroniki, Mechanicznego i Instytutu Optoelektroniki. W formie książek i plakatów przedstawiono dokonania Wydziału Logistyki, w tym Centrum Certyfikacji Jakości oraz Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa. Trzeciego dnia salonu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wystawców współpracujących z Centrum Certyfikacji Jakości, Dyrektor CCJ dr. inż. Witold Pokora poprowadził seminarium nt. "Problematyka certyfikacji AQAP w świetle zmian rodziny norm ISO 9000". CCJ planuje organizowanie tego typu seminariów w kolejnych edycjach MSPO.


W dniach 14 - 15 września 2015 r. w Hotelu Śląsk we Wrocławiu odbyła się II edycja Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku - Odpady. W konferencji wziął czynny udział przedstawiciel Centrum Certyfikacji Jakości - Cezary Bańkowski, który wygłosił prezentację pt. "System EMAS jako narzędzie zarządzania ochroną środowiska". Temat weryfikacji EMAS został przedstawiony w W dniu 6 maja 2015 r. podczas kontekście nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wzbudzając duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji.


W dniach 14 - 17 września 2015 r. delegacja Centrum Certyfikacji Jakości Wydziału Logistyki WAT uczestniczyła w spotkaniu roboczym w czeskiej instytucji narodowej ds. jakości. Spotkanie odbyło się w Pradze w Urzędzie Normalizacji Obronnej, Kodyfikacji i Rządowego Zapewnienia Jakości Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej. CCJ reprezentował Dyrektor dr inż. Witold Pokora. Ponadto w spotkaniu brał udział Prodziekan ds. naukowych WLO dr hab. inż. Andrzej Świderski.


W dniu 28 września 2015 roku w Hotelu Marriott w Warszawie miała miejsce ważna w świecie jakości uroczystość nadania przez kapitułę Europejskiego Forum Jakości firmie Warbud S.A. Złotego Godła w kategorii QI Order - Zarządzanie Najwyższą Jakością. To prestiżowe wyróżnienie zostało wręczone w ramach Gali finałowej IX edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International dla Warbud S.A., któremu przypadł również w udziale tytuł Laureata konkursu. Nagrodę odebrali przedstawiciele Spółki: pan Jerzy Werle - Wiceprezes Zarządu oraz pan Witold Lipka-Auguścik - Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Program Najwyższa Jakość Quality Inernational został zorganizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. CCJ składa Warbud S.A. serdeczne gratulacje i podziękowanie za zdobyte wyróżnienie. Nagroda ta stanowi również dla nas wyróżnienie, jako jednostki certyfikującej systemy zarządzania w zakresie jakość oferowanych usług. Warbud S.A. certyfikuje się w CCJ od 2003 roku. Posiada certyfikaty na zgodność z wymaganiami normy PE-EN ISO 9001, PN-N 18001 oraz AQAP.


W dniach 12 - 16 października 2015 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej odbyło się spotkanie grupy roboczej WG 2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 ds. zarządzania cyklem życia wyrobu organizowane przez Wojskowe Centrum, Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. W spotkaniu brali udział przedstawiciele 18 państw NATO wymienionych w porozumieniu standaryzacyjnym STANAG 4107, przedstawiciel NSPA oraz przedstawiciele IAQG. Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali: dr inż. Joanna Jasińska oraz mgr inż. Bartosz Woźniak. Posiedzenie plenarne poprzedziły prace zespołu zadaniowego ds. aktualizacji dokumentów AQAP. Polska delegacja uczestniczyła w końcowych pracach zespołu ds. aktualizacji AQAP 2110 z wykorzystaniem normy ISO 9001:2015 r.


W dniu 15.10.2015 r. w posiedzeniu WG2 brał udział Dziekan Wydziału Logistyki dr hab. Julian MAJ, prof. WAT wraz z Dyrektorem Centrum Certyfikacji Jakości dr inż. Witoldem Pokora. Dziekan WLO przedstawił informacje na temat działalności WAT z uwzględnieniem zadań do realizacji zlecanych przez Ministra Obrony Narodowej, WLO oraz poszczególnych komórek organizacyjnych wydziału, w tym działalności certyfikacyjnej i szkoleniowej Centrum Certyfikacji Jakości w zakresie zarządzania jakością zgodnie z dokumentami standaryzacyjnym AQAP. W ramach dyskusji omówiono rolę certyfikacji na zgodność z AQAP w potwierdzaniu jakości zamówień dla wojska oraz wykorzystywania certyfikowanych systemów zarządzania jakością w nadzorowaniu jakości przez przedstawicieli wojskowych (QAR w kontraktach krajowych i GQAR w kontraktach międzynarodowych).


W dniach 19 - 22 października 2015 r. w Rewita - WDW Zakopane w Kościelisku odbyło się SYMPOZJUM CCJ "DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA".
Celem sympozjum była inspiracja i doskonalenie działań w określonych obszarach zarządzania, wymiana doświadczeń, integracja środowiska, rozwijanie współpracy.
Tematyka obejmowała zagadnienia bezpośrednio związane z różnorodnymi aspektami systemów zarządzania, jak również wybrane elementy przepisów prawnych. Szczególną uwagę poświęcono zmianom w normach ISO 9001, ISO 9000 i ISO 14001, ustanowieniu norm: ISO 9000:2015, ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 oraz planowanym zmianom w dokumentach AQAP. Uczestnicy zainteresowani byli zasadami okresu przejściowego oraz planowanymi zmianami w zasadach certyfikacji, głównie AQAP oraz WSK. Z dużym zainteresowaniem przyjęta została również sesja poświęcona branży medycznej.
W spotkaniu uczestniczyło 185 osób z ponad stu organizacji, w tym przedstawiciele uczelni, instytutów naukowo-badawczych, jednostek organizacyjnych MON, przedstawiciele wojskowi (RPW) oraz Instytucji Narodowej ds. jakości Słowacji. Jednak największą grupę uczestników stanowili przedstawiciele organizacji certyfikowanych przez Centrum Certyfikacji Jakości.


W dniach 03-04.11.2015 r. delegacja CCJ oraz PRS uczestniczyła w 7 corocznym, zorganizowanym przez IACS QSCS w Tokio, roboczym spotkaniu dotyczącym zapewnienia zgodności oraz certyfikacji. W spotkaniu uczestniczyli:


 • Szef IACS AVC, Szef Komitetu Jakości IACS oraz Sekretarz ds. Jakości IACS oraz Sekretarz QACE;
 • przedstawiciele 12 towarzystw klasyfikacyjnych statki, w tym m.in.: ABS z USA, BV z Francji, CCS z Chin, CRS z Chorwacji, DNV-GL z Niemiec i Norwegii, KR z Korei Południowej, LR z Wielkiej Brytanii, ClassNK z Japonii, RINA z Włoch, RS z Rosji, PRS z Polski;
 • przedstawiciele 6 akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością według schematu QSCS, w tym m.in.: BSI z Wielkiej Brytanii, DEKRA z Niemiec, SAI Global z Rosji oraz SGS z Chin, Korei Płd. i Japonii oraz CCJ WAT z Polski (Dyrektor CCJ).


Spotkanie odbyło się w formie wykładów i paneli dyskusyjnych obejmujących wymianę doświadczeń w zakresie analizy działalności towarzystw i jednostek certyfikujących w zakresie zgodności oraz certyfikacji systemów zarządzania wg schematu QSCS za 2014 r. Podsumowania dokonali: sekretarz ds. jakości IAQS i sekretarz QACE oraz przedstawiciele BSI i SGS China. W wyniku spotkania ustalono, że zasady planowania i próbkowania auditów w siedzibach i oddziałach towarzystw klasyfikacyjnych oraz auditów pionowych obejmujących inspekcje na statkach są właściwe i w roku 2014 zapewniły poprawność przeprowadzonych procesów. Zwrócono uwagę na obszary do doskonalenia, tj.: auditowanie procesu nowej konstrukcji oraz monitorowanie działalności inspektora, które wykorzystane w ramach rozwoju działalności w rok 2015 oraz będą kontynuowane w 2016 r. Z satysfakcją oceniono, że poziom certyfikacji według schematu QSCS jest porównywalny z certyfikacją systemów zarządzania jakością w przemyśle lotniczym według standardu AS 9100. Omówiono również kwestię wydania normy ISO 9001:2015 oraz jej wpływu na schemat QSCS. Przedstawiciele IACS oraz QACE wyrazili podziękowania dla towarzystw klasyfikacyjnych oraz jednostek certyfikujących za ciężką pracę i wkład w doskonalenie procesu klasyfikowania statków.


2016


W dniach 11 - 15 stycznia 2016 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbyło się spotkanie grupy roboczej WG 2 ds. jakości, grupy głównej AC 327 ds. zarządzania cyklem życia wyrobu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele 16 państw NATO wymienionych w porozumieniu standaryzacyjnym STANAG 4107, przedstawiciel NSPA, przedstawiciele NSO, przedstawiciel SHAPE oraz przedstawiciele IAQG. Posiedzenie plenarne poprzedziły prace zespołu zadaniowego ds. aktualizacji dokumentów AQAP. Polska delegacja uczestniczyła w pracach zespołów ds.: przygotowania przewodnika do wprowadzenia AQAP 2110 oraz zmiany AQAP 160, 169 i 2210.

Opublikowanie ostatecznej wersji AQAP 2110 planowane jest w I kw. 2016.

W czasie spotkania plenarnego dokonano m.in.:


 • nowelizacji STANAG 4107,
 • omówienia końcowych działań z publikacją AQAP 2110,
 • przeglądu działań w zakresie nowelizacji AQAP 2000, AQAP 2105 oraz AQAP 2131,
 • przeglądu działań dotyczących nowelizacji AQAP 2310 na podstawie zmian normy ISO 9001:2015, w tym nowelizacji AS 9100,
 • przeglądu realizacji wniosków o GQA zgodnie z AQAP 2070,
 • przedstawienia broszury informacyjnej dotyczącej bieżącej działalności grupy WG2 ds. jakości, która jest dostępna jako publikacja informacyjna NATO.


W dniach 26 - 28 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Centrum Certyfikacji Jakości (Dyrektor Witold Pokora i Andrzej Świderski) uczestniczyli w kolejnym spotkaniu Grupy Q4 (utworzonej w roku 2011 w ramach Grupy Wyszehradzkiej), zajmującej się ujednolicaniem postępowania w zakresie jakości wyrobów i usług (w tym GQA - Rządowego Zapewnienia Jakości) w resortach obrony Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tym razem, spotkanie odbyło się w Krakowie. Jego organizatorem było Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Było ono okazją do wzajemnej wymiany bieżących informacji i doświadczeń dotyczących realizacji procesów GQA, w tym zarządzania ryzykiem oraz roli i zakresu certyfikacji w procesie zamówień pomiędzy państwami należącymi do Grupy Q4. Dyrektor CCJ, w swoim wystąpieniu, omówił planowane zmiany wynikające z nowelizacji normy ISO 9001 i dokumentów AQAP, w tym rolę i znaczenie zarządzania ryzykiem w procesach certyfikacji dostawców i potencjalnych dostawców wyrobów i usług dla wojska. Doświadczenia, zaprezentowane przez przedstawicieli uczestniczących w spotkaniu stron, w tym również Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych w Krakowie i Gliwicach oraz dyskusje (w tym również krytyczne), szczególnie dotyczące nadzorowania kontraktów NSPA, były bardzo wartościowe. Posłużą doskonaleniu funkcjonujących w poszczególnych krajach systemów.


W dniach 09-13 maja 2016 r. w Monte Estoril w Portugalii, z-ca Dyrektora CCJ (dr inż. Joanna Jasińska) uczestniczyła w posiedzeniu NATO-wskiej WG-2. Posiedzenie zorganizowała portugalska Instytucja Narodowa ds. jakości. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: państw NATO (zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym STANAG 4107), DCMA oraz IAQG. Przed obradami plenarnymi przedyskutowano stan bieżących prac restrukturyzacyjnych AAP-48 w kontekście AAP-20 i wykorzystania BS ISO/IEC/IEE 15288:2015 ("System and software engineering. System life cycle processes") w cyklu życia wyrobów. W trakcie spotkań grup zadaniowych omówiono dalsze etapy wprowadzania zmian do AQAP 2310 w powiązaniu z ISO 9100 i ISO 9115 oraz etapy weryfikacji projektu STANREC dotyczącego oprogramowania. W 2017 r. planowane jest usunięcie AQAP 160 i AQAP 169 ze zbioru dokumentów natowskich.

Na spotkaniach plenarnych wiele miejsca poświęcono problemom, m.in.:


 • sfałszowanych dostaw w aspekcie potwierdzenia spełnienia wymagania AQAP 2110,
 • zmianie struktury STANAG 4107,
 • planowanej struktury dokumentów kontraktowych AQAP,
 • przeglądu działań w zakresie nowelizacji AQAP 2105, AQAP 2131 i AQAP 2009 i planowanych dat publikacji tych dokumentów,
 • projektu przewodnika wdrożenia wymagań AQAP 2110,
 • przeglądu realizacji wniosków o GQA zgodnie z AQAP 2070,
 • wyboru AQAP w kontekście realizowanych kontraktów (projekt AQAP jako dokumentu wspierającego SRD),
 • propozycji zmian w terminologii.


W dniu 2 czerwca 2016 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie, pod patronatem honorowym ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, rozpoczęły się pierwsze w Polsce targi "Pro Defense 2016". To największe tego typu wydarzenie w Polsce i Europie, organizowane przy współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej. Poświęcone są sprawom bezpieczeństwa i obronności, ze szczególnym uwzględnieniem tworzonej Obrony Terytorialnej jako integralnej części Sił Zbrojnych RP.

Podczas Targów Pro Defense odbył się Kongres Organizacji Proobronnych, z udziałem przedstawicieli organizacji proobronnych z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i innych krajów europejskich.

W przedsięwzięciu uczestniczyła Wojskowa Akademia Techniczna ze stoiskiem wystawowym Wydziałów: Mechanicznego, Elektroniki, Logistyki i Instytutu Optoelektroniki, w tym również delegacja Centrum Certyfikacji Jakości. Pierwszego dnia targów Dyrektor CCJ dr. inż. Witold Pokora prezentował ofertę certyfikacji systemów zarządzania i szkoleń, a także promował tegoroczny XIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ", który odbędzie się w dniach 24-27 października 2016 r. w Rewita - WDW Zakopane w Kościelisku.


W dniach 6-9.09.2016 r. odbył się XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Centrum Certyfikacji Jakości prezentowało się w ramach stoiska Wojskowej Akademii Technicznej, która pokazała wybrane osiągnięcia naukowo-badawcze opracowane z myślą wdrożenia przez polski przemysł obronny. Przedstawiono eksponaty i plansze proponujące najnowsze rozwiązania zespołów z Wydziału Cybernetyki, Elektroniki, Mechanicznego oraz Instytutu Optoelektroniki. W formie książek i plakatów przedstawiono dokonania Wydziału Logistyki, w tym Centrum Certyfikacji Jakości oraz Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

Przedstawiciele Centrum Certyfikacji Jakości Dyrektor dr inż. Witold Pokora, Włodzimierz Gniewek i Grzegorz Łabęcki prezentowali ofertę certyfikacji systemów zarządzania i szkoleń, a także promowali tegoroczny XIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY "PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO I UNIĄ EUROPEJSKĄ", który odbędzie się w dniach 24-27 października 2016 r. w Rewita - WDW Zakopane w Kościelisku.


W dniach 3-7 października 2016 r. w Tatrzańskich Zrubach na Słowacji, z-ca Dyrektora CCJ (Joanna Jasińska) i główny Specjalista ds. Szkoleń i Marketingu (Włodzimierz Gniewek) wzięli udział w posiedzeniu NATO-wskiej grupy WG-2. Posiedzenie zorganizowała słowacka Instytucja Narodowa ds. jakości. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: państw NATO (zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym STANAG 4107), DCMA oraz IAQG. Przed obradami plenarnymi odbyły się sesje w grupach zadaniowych poświęcone zmianom w AQAP 2131 i AQAP 2310. Omówiono też postęp prac związanych z wprowadzeniem "software" AQAP.

Na spotkaniach plenarnych wiele miejsca poświęcono problemom, m.in.:


 • zmiany struktury STANAG 4107,
 • planowanej struktury dokumentów kontraktowych AQAP,
 • przeglądu działań w zakresie nowelizacji AQAP 2105, AQAP 2210, AQAP 2131, AQAP 2000 i AQAP 2009, AQAP 2020,
 • przeglądu realizacji wniosków o GQA zgodnie z AQAP 2070,
 • implementacji i certyfikacji ISO 9001:2015,
 • zmian STANREC 4147, STANREC 4753 i STANREC 4791,
 • wymagań dla dystrybutorów,
 • propozycji zmian w terminologii.


W dniu 17.10.2016 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. dr. Adamem Dudą oraz Rektorem - Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej dr. hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem w sprawie upowszechniania wiedzy w zakresie realizacji polityki NATO dotyczącej zapewnienia jakości wyrobów obronnych, upowszechniania międzynarodowych norm i publikacji NATO dotyczących jakości wyrobów obronnych oraz zapewnienia jakości wyrobów obronnych zamawianych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym doskonalenia systemów zarządzania jakością.

Współpraca obejmować będzie, m.in.: umożliwienie udziału przedstawicielom inspektoratu w auditach AQAP prowadzonych przez CCJ WAT, ocenę ryzyka dostawców spełniających wymagania AQAP oraz organizowanie szkoleń w zakresie zapewnienia jakości.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: ze strony WAT - Dziekan Wydziału Logistyki dr hab. Julian Maj, prof. WAT, Dyrektor CCJ dr inż. Witold Pokora oraz Główny specjalista w CCJ mgr inż. Grzegorz Łabęcki oraz ze strony IU - mgr inż. Zbigniew Kowalczyk.

Podpisane porozumienie ma na celu zapewnienie transparentności procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami AQAP oraz zmniejszenie ryzyka związanego z zaufaniem do potencjalnego dostawcy wyrobów obronnych.


W dniach 24-27 października 2016 r. w Zakopanem - Kościelisku odbył się "XIII Międzynarodowy Kongres Naukowy - Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE". Tematem przewodnim było: "Jakość - problemy i rozwiązania".

W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele uczelni, instytutów naukowo-badawczych, instytucji centralnych MON z Polski, Czech i Słowacji oraz przedstawiciele wojskowi. Największą grupę uczestników stanowili przedstawiciele organizacji certyfikowanych przez CCJ. Łącznie było 180 uczestników.

Uczestnicy Kongresu potwierdzili osiągnięcie założonych celów z uszczegółowieniem, tj.:


 • omówienie problemów naukowych w świetle zmian rodziny norm ISO 9001;
 • omówienie rozwiązań jakościowych w różnych dziedzinach, w szczególności wyrobów obronnych z uwzględnieniem rozwiązań wynikających z nowych wydań publikacji NATO, t.j.: AQAP, ARMP, ADMP, ACMP;
 • wymiana doświadczeń personelu odpowiedzialnego za doskonalenie w organizacjach certyfikowanych przez CCJ WAT.


W ramach prezentacji zakwalifikowanych referatów i dyskusji omówiono problemy:


 • jakościowe mające zastosowanie w procesach projektowania, produkcji i eksploatacji wyrobów oraz usługach;
 • zarządzania: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem,energią, ciągłością działania, zapobiegania ryzykiem korupcyjnym;
 • oceny funkcjonujących systemów zarządzania z udziałem zamawiającego oraz oceny ryzyka dostawców i potencjalnych dostawców wyrobów obronnych z uwzględnieniem konieczności ciągłego doskonalenia celem minimalizowania ryzyka;
 • oceny ekonomiczności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania;
 • znaczenia planowania jakości w procesach operacyjnych z uwzględnieniem: wykorzystania metod zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach oraz zarządzania konfiguracją w realizacji wyrobów;
 • zarządzania przedsięwzięciami w cyklu życia wyrobów z uwzględnieniem aspektów logistyki stosowanej w różnych gałęziach przemysłu i medycynie.


Każdy uczestnik Kongresu otrzymał specjalne wydanie miesięcznika: "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 10/2016; miesięcznika: "Problemy Jakości" 2016-10 oraz książkę Edmunda Łagowskiego i Andrzeja Świderskiego "Aplikacje dla procesów w organizacji".


W dniach 08-09.11.2016 r. delegacja CCJ uczestniczyła w 8 corocznym roboczym spotkaniu dotyczącym zapewnienia zgodności oraz certyfikacji (8th END-USER WORKSHOP IACS QSCS), zorganizowanym przez IACS w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

W spotkaniu uczestniczyli:


 • Przewodniczący IACS AVC, Przewodniczący Komitetu Jakości IACS oraz Sekretarz ds. Jakości IACS, Sekretarz QACE, przedstawiciel IMO, Komisji Europejskiej, EMSA, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Administracji Morskiej Malty oraz Liberii;
 • przedstawiciele towarzystw klasyfikujących statki, w tym m.in.: ABS z USA, BV z Francji, CCS z Chin, CRS z Chorwacji, DNV-GL z Niemiec i Norwegii, KR z Korei Południowej, LR z Wielkiej Brytanii, ClassNK z Japonii, RINA z Włoch, RS z Rosji, TL z Turcji, BKI z Indonezji oraz PRS z Polski;
 • przedstawiciele 4 akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością według schematu QSCS: BSI z Wielkiej Brytanii, DEKRA z Niemiec oraz SGS z Chin, Korei Płd. i Japonii oraz CCJ WAT z Polski.


Spotkanie odbyło się w formie spotkań roboczych jednostek certyfikujących z QACE w dniu 08.11.2016 r. oraz wykładów i paneli dyskusyjnych w dniu 09.11.2016 r. obejmujących analizę działalności towarzystw i jednostek certyfikujących w zakresie zgodności oraz certyfikacji systemów zarządzania wg schematu QSCS. Jednostki certyfikujące uznane przez IACS przedstawiły wyniki działalności za 2015 r. oraz plany doskonalenia. Dyrektor CCJ WAT dr inż. Witold Pokora omówił plany i realizację auditów: w siedzibie towarzystwa klasyfikacyjnego, jego lokalizacjach oraz na statkach. Przedstawił analizę stwierdzonych obserwacji i niezgodności oraz możliwości doskonalenia. Podsumowania dokonali: sekretarz ds. jakości IAQS i sekretarz QACE. W trakcie spotkania omówiono również kwestię okresu przejściowego związanego z normą ISO 9001:2015 oraz nowego schematu QSCS.

Przedstawiciele IACS oraz QACE wyrazili podziękowania dla towarzystw klasyfikacyjnych oraz jednostek certyfikujących za ciężką pracę i wkład w doskonalenie procesu klasyfikowania statków.


W dniu 16 grudnia 2016 roku Centrum Certyfikacji Jakości rozpoczyna proces przeniesienia swojej działalności do nowej siedziby. Od dnia 19 grudnia 2016 roku siedziba Centrum Certyfikacji Jakości zlokalizowana będzie na terenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie w budynku nr 135, 3 piętro.


2017


W dniach 16-20 stycznia 2017 r., w Capellen w Luksemburgu odbyło się posiedzenie NATO-wskiej grupy roboczej WG 2. W posiedzeniu zorganizowanym przez NSPA (NATO Support and Procurement Agency) uczestniczyli przedstawiciele resortów obrony narodowej państw NATO oraz DCMA (Defense Contract Management Agency) i IAQG (International Aerospace Quality Group). Centrum Certyfikacji Jakości reprezentowała z-ca Dyrektora CCJ - dr inż. Joanna Jasińska.
W ramach spotkań roboczych grup zadaniowych (przed obradami plenarnymi) przeanalizowano szczegółowo zaproponowane zmiany w zakresie aneksu F AQAP 2009 (SRD), AQAP 2310 oraz serii „software” AQAP.


Na spotkaniach plenarnych, w dniach 16-17.01.2017 r. przedyskutowano m.in.:


 • zmiany wymagań w AQAP 2131;
 • końcową wersję projektu dokumentu związanego AQAP 2131 (SRD);
 • projekt AQAP 2310;
 • zmian do projektu AAP-48 w zakresie zarządzania jakością, zapewnienia jakości, weryfikacji i walidacji;
 • zmiany do projektu software” AQAP i AQAP 2210 ed. D;
 • konieczność przeglądu AQAP 2070;
 • zmiany STANREC 4147, STANREC 4753 i STANREC 4791;
 • podejście do certyfikacji AQAP w resortach obrony narodowej państw członkowskich NATO;
 • materiały szkoleniowe dotyczące AQAP 2110 ed.D;
 • stan świadomości dostawców i nadzorujących procesy GQA w zakresie nowych wymagań AQAP;
 • wyniki oceny realizacji wniosków o GQA zgodnie z AQAP 2070.


W dniu 27 lutego 2017 r. w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT Pan dr inż. Witold Pokora wręczył certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 oraz certyfikat potwierdzający wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP 2110:2016, w tym zdolność do zapewnienia jakości z możliwością wykorzystania AQAP 2070.


W uroczystości uczestniczyli między innymi senatorowie i posłowie RP, Prezydent Grudziądza, przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Garnizonu Grudziądz, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz duchowieństwa i duszpasterstwa wojskowego.


Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. posiadają zintegrowany system zarządzania od 2002 r. w zakresie „Naprawy, modyfikacje, modernizacje przeciwlotniczych zestawów rakietowych ziemia - powietrze. Naprawy: zestawów rakiet ziemia - ziemia i ppanc.; sprzętu artyleryjskiego i rakietowego; stacji i aparatury kontrolno-pomiarowej; dystrybutorów powietrza, azotu, paliwa i utleniacza do zestawów rakietowych; stacji zakłóceń radiowych; stacji meteorologicznych; sprzętu optycznego i noktowizyjnego; spalinowo-elektrycznych źródeł zasilania; bazowych podwozi kołowych i gąsienicowych; silników spalinowych. Projektowanie, produkcja, instalowanie: systemów rozpoznania swój-obcy (IFF); systemów rozpoznania pola walki; przewoźnych systemów logistycznych; inteligentnych broni niszczących; stacji obsługi lotniczych baterii akumulatorowych; systemów osuszających; części zamiennych do produkowanego, naprawianego, modyfikowanego, modernizowanego sprzętu. Usługi pokryć lakierniczych lub galwanicznych. Cięcie materiałów metodą laserową lub strumieniem wody”.


Przyjęte przez WZU S.A. od wielu lat rozwiązania, szczególnie dotyczące określania kontekstu w zakresie realizacji wyrobów oraz usług na potrzeby resortów obrony narodowej państw NATO, w tym Polski oraz NATO pozwoliły na potwierdzenie zgodności z nowymi wymaganiami jako pierwszej spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.


W dniu 10 marca 2017 r. przedstawiciele Centrum Certyfikacji Jakości uczestniczyli w odprawie rocznej Szefów Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych (RPW) zorganizowanej przez Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji na terenie 74 RPW w Łodzi. Podczas odprawy dyrektor CCJ dr inż. Witold Pokora przedstawił prezentację dotyczącą problematyki zapewnienia jakości wyrobów obronnych w aspekcie wymagań QMS AQAP. Przedstawiona prezentacja stanowiła podstawę do dyskusji oraz wymiany doświadczeń związanych z certyfikacją AQAP realizowaną przez CCJ w resorcie obrony narodowej, jak również w zakresie nadzorowania umów zawierających wymagania AQAP przez Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe.


W dniu 21 marca 2017 r. odbyła się w Klubie Dowództwa Operacyjnego RSZ doroczna odprawa podsumowująca funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych i oceny zgodności wyrobów. Organizatorem odprawy było Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia, Centrum Certyfikacji Jakości oraz szefowie i pracownicy Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych.

Odprawę otworzył Dyrektor Centrum p.o. płk Paweł KRASOWSKI.

Tematyka odprawy obejmowała szerokie spektrum zagadnień, w tym zarządzanie dokumentacją techniczną UiSpW, problemy wynikające z prowadzonego nadzorowania jakości dla umów, ocenę zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, aspekty związane z przygotowaniem klauzul jakościowych, zmiany w publikacjach AQAP oraz działania związane z certyfikacją systemów zarządzania jakością na zgodność z dokumentami standaryzacyjnymi AQAP.

Dyrektor CCJ Witold POKORA przedstawił realizację zadań dotyczących certyfikacji, w tym współpracę z zamawiającymi, gestorami, WCNJiK, RPW i użytkownikami SpW zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej Statutem WAT oraz Regulaminem Organizacyjnym Wydziału Logistyki. WAT jako instytucja nadzorowana przez MON upoważniona jest do certyfikacji i badań na potrzeby resoru ON oraz obronności i bezpieczeństwa państwa.


W dniu 17 marca 2017 r. Centrum Certyfikacji Jakości przeprowadziło pierwszy audyt recyklera w organizacji CCR Polska Sp. z o.o. Do końca kwietnia 2017 r. zaplanowane są kolejne audyty w tym zakresie w innych przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem odpadów opakowaniowych.

Obowiązek w/w audytu wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. i wynika z treści ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888).

CCJ należy do wąskiego grona akredytowanych weryfikatorów EMAS (numer akredytacji PL-V-0002), dzięki czemu jest uprawnione do przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (zwanego także audytem recyklera).


W dniu 24.04.2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariuszem Łukowskim oraz Rektorem – Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej dr. hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem w sprawie upowszechniania wiedzy, w tym w zakresie realizacji polityki NATO dotyczącej zapewnienia jakości wyrobów obronnych, upowszechniania międzynarodowych norm i publikacji NATO dotyczących jakości wyrobów obronnych oraz zapewnienia jakości wyrobów obronnych zamawianych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym doskonalenia systemów zarządzania jakością.

Współpraca obejmować będzie, m.in.: umożliwienie udziału przedstawicielom inspektoratu w auditach AQAP prowadzonych przez CCJ WAT, ocenę ryzyka dostawców spełniających wymagania AQAP oraz organizowanie szkoleń w zakresie zapewnienia jakości.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: ze strony WAT – Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT oraz Dyrektor CCJ dr inż. Witold Pokora wraz z zastępcą dr inż. Joanną Jasińską.

Podpisane porozumienie ma na celu zapewnienie transparentności procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami AQAP oraz zmniejszenie ryzyka związanego z zaufaniem do potencjalnego dostawcy wyrobów obronnych. W tym celu podpisane zostały już porozumienia z Szefem Inspektoratu Uzbrojenia w październiku 2016 r. oraz z polską instytucją narodową ds. jakości w NATO – Dyrektorem Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w listopadzie 2015 r.


W dniach 30.05-03.06.2017 r. dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości – dr inż. Witold Pokora uczestniczył w Międzynarodowych Targach Technologii Obronnych i Bezpieczeństwa IDET 2017 w Brnie. Głównymi uczestnikami targów były Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Czeskiej i Słowacji oraz przedsiębiorstwa zbrojeniowe z całego świata, w tym z Polski. Ponadto podczas targów zorganizowane były przedsięwzięcia towarzyszące zorganizowane przez Uniwersytet Obrony w Brnie, tj.:


 • Seminarium Erasmus + z udziałem wojskowych szkół wyższych, m.in.: z Rumunii, Węgier oraz Polski, w tym ASzWoj z Warszawy, WOSWL z Wrocławia oraz WAT;
 • Seminarium „Materials and Technologies in Special Technics Production 2017” zorganizowanym również przez Uniwersytet Obrony w Trenčínie;
 • Konferencja „Logistics in Armed Forces – Efficient Operation of Military Camps During Future Expeditionary Operation”, zorganizowanej również przez Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej i Centrum Koordynacji Logistyki Wielonarodowej.


W ramach targów Dyrektor CCJ spotkał się z Dyrektorem Instytucji Narodowej do spraw jakości Republiki Czeskiej (Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti) dr. inż. Martinem Dvořákiem. Omówiono kwestie certyfikacji AQAP, jako ważnego elementu zapewnienia ciągłości zarządzania jakością na etapie przedkontraktowym w resorcie obrony narodowej. Ustalono stanowisko w sprawie certyfikacji AQAP jakie będzie przedstawione w czasie posiedzenia grupy roboczej ds. jakości WG2 Grupy Głównej AC 327, które odbywa się w Waszyngtonie dniach 05.06.-09.06.2017 r. Ze względu na zmiany w podejściu do certyfikacji wg AQAP 2110:2016 uzgodniono potrzebę dwustronnego spotkania podsumowującego w IV kw. 2017 r. w Pradze.


W dniach 1-4 czerwca 2017 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie, pod patronatem honorowym ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, odbyła się druga edycja targów proobronnych "Pro Defense 2017". To największe tego typu wydarzenie w Polsce i Europie, organizowane przy współudziale Ministerstwa Obrony Narodowej. Poświęcone są sprawom bezpieczeństwa i obronności, ze szczególnym uwzględnieniem tworzonej Obrony Terytorialnej jako integralnej części Sił Zbrojnych RP.

Podczas Targów Pro Defense odbyła się Konferencja „Działalność organizacji proobronnych w Polsce i za granicą” z udziałem przedstawicieli z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i innych krajów europejskich.

W przedsięwzięciu uczestniczyła delegacja Wojskowej Akademii Technicznej na czele z rektorem-komendantem płk. dr. hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem.

Na stoisku WAT prezentowano urządzenia i systemy, które zostały opracowane przez własne zespoły naukowo-badawcze lub powstały w wyniku projektów realizowanych w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych. Przedstawiciel Centrum Certyfikacji Jakości płk rez. Grzegorz Łabęcki prezentował ofertę certyfikacji systemów zarządzania i szkoleń.


W dniach 6-8 czerwca 2017 r. w Ustroniu odbyła się IX KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ "TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA." pod patronatem honorowym JM Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej zorganizowana przez INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁ LOGISTYKI

Współorganizatorem konferencji byli: Instytut Transportu Samochodowego i Centrum Certyfikacji Jakości WAT.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT Dziekan WLO. Wkład inauguracyjny „Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym Polski” wygłosił Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła.

Dyrektor Centrum Certyfikacji jakości dr inż. Witold Pokora był moderatorem Sesji Alternatywnej. Panelu szkoleniowego i wygłosił referat nt. „Zintegrowane systemy zarządzania, polityka jakości NATO oraz problematyka doskonalenia oceny zgodności z wymaganiami AQAP w resorcie obrony Narodowej.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni, instytutów naukowo-badawczych Sił Zbrojnych RP oraz przemysłu.


W dniach 05-09 czerwca 2017 r. w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbyło się posiedzenie NATO-wskiej grupy roboczej WG 2 grupy głównej AC 327 ds. zarządzania cyklem życia wyrobu, w którym uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich NATO oraz NSPA, DCMA oraz IAQG. Reprezentantem Centrum Certyfikacji Jakości była z-ca Dyrektora CCJ- Joanna Jasińska.


Przed sesją plenarną, w ramach grup zadaniowych dokonano przeglądu i analizy zaproponowanych zmian do AQAP 2105, AQAP 2310, „software” AQAP, aneksu F AQAP 2009 jako elementu SRD oraz wytycznych AQAP dotyczących wyboru AQAP.


W dniach 07-09.06.2017 r. w trakcie spotkań plenarnych oceniono zgłoszone zmiany i uwagi przez kraje członkowskie w zakresie m.in.:


 • AQAP 2131, AQAP 2105, AQAP 2000, AQAP 2070,
 • AQAP 4107 i AQAP 4107,
 • projektu „software” AQAP i AQAP 2210 ed. D oraz AQAP 2310,
 • STANREC 4147, STANREC 4753 i AQAP 2020 i STANREC 4791,
 • projektu wytycznych dotyczących wyboru AQAP (AQAP-4104/SRD.2),
 • uwarunkowań w certyfikacji AQAP w aspekcie dostaw w obszarze obronności,
 • wyniki okresowej oceny realizacji wniosków o GQA zgodnie z AQAP 2070.


W dniu 21 czerwca 2017 r. w siedzibie CCJ w Warszawie przy ul. Kaliskiego 2B (Aula WAT, budynek nr 135) odbyło się pierwsze nieodpłatne spotkanie dla pełnomocników systemów zarządzania.

W trakcie spotkania kolejne zagadnienia prezentowali:


Dyrektor CCJ Witold Pokora:


 • zmiany w normie ISO 9001:2015,
 • zmiany w dokumentach standaryzacyjnych NATO AQAP.


Włodzimierz Gniewek:


 • dokumenty NATO w obszarach zarządzania konfiguracją ACMP i niezawodnością ADMP,
 • zmiany prawne dotyczące Wewnętrznego Systemu Kontroli,


Prezes Zarządu ISSA Polska Adam Danieluk oraz auditor Marcin Ludwiczak:


 • systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – norma ISO 27001.


W dniu 24.06.2017 r. na Wydziale Logistyki nastąpiło uroczyste zakończenie Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych o kierunku „Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie” – Edycja XVIII, realizowanych przez Instytut Logistyki WLO. W czasie uroczystości wręczono absolwentom świadectwa ukończenia studiów oraz certyfikaty „Auditora wewnętrznego” w systemie zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001. Aktu uroczystego wręczenia dokonali Dziekan Wydziału Logistyki płk dr hab. inż. Szymon Mitkow, prof. WAT oraz dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości dr inż. Witold Pokora wraz z dr. inż. Dorotą Krupnik i mgr. inż. Włodzimierzem Gniewkiem.

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się Uroczysta Gala Wręczenia Nagród V jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa-2017” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. W Uroczystej Gali wyróżnione zostały 22 produkty, w tym z firm certyfikowanych przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT tj:


 • CASTELIOR A.Górecki i Wspólnicy Sp.j.,
 • PCO S.A.,
 • Politechnika Gdańska,
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
 • SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.,
 • TELDAT Sp. z o.o. sp.k.,
 • WCBKT S.A.,
 • WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE S. A.,
 • WTÓRPLAST S.A.


Przedstawicielem Centrum Certyfikacji Jakości, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Programowo-Konkursowej gen. bryg. w st. spocz. Andrzeja Wiśniewskiego oraz Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych Jana Andrzeja Ligusa, był Dyrektor Centrum dr inż. Witold Pokora.


W dniach 5 do 10 września 2017 r. odbył się Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który przeszedł do historii. Wojskowa Akademia Techniczna pokazała wybrane osiągnięcia naukowo-badawcze opracowane z myślą wdrożenia przez polski przemysł obronny i zastosowania w Siłach zbrojnych RP. Na stoisku WAT zaprezentowano m. in. fotoradar laserowy z video-rejestracją obrazu, symulator treningowy sygnalizacji ręcznej na lądowisku śmigłowca z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, bezzałogowe statki powietrzne RYBITWA i AQUILA, łącze laserowe, optoelektroniczny czujnik ditlenku azotu, platformę ExMot i technologie detektorów podczerwieni, technologie magazynowania wodoru w prezentowanym samochodzie zasilanym pakietem wodorowych ogniw paliwowych, systemy wirtualnej rzeczywistości, automatycznej biometrycznej odprawy granicznej, samolot OSA, system oceny strzelań do celów powietrznych „Tarcza Powietrzna”.

Już pierwszego dnia salonu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wystawców współpracujących z Centrum Certyfikacji Jakości, przeprowadziliśmy, we współpracy z Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, seminarium nt. "nt. „Zmiany w AQAP – nowe wyzwania w zapewnieniu jakości wyrobów obronnych”, „Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji jako instytucja narodowa oraz koordynator systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej". Dyrektor CCJ dr. inż. Witold Pokora w swoim wystąpieniu przedstawił koncepcję nowych wyzwań dla dostawców sprzętu wojskowego jakie stawia przed nimi kolejna edycja dokumentu sprzymierzonych AQAP 2110:2016. Zaprosił wszystkich uczestników systemu zapewnienia jakości w resorcie ON do zasilania bazy ryzyka dostępnej na stronie www.ccj.wat.edu.pl. Z ramienia WCNJiK dr inż. Piotr Waślicki omówił istotną rolę centrum w zapewnieniu jakości wyrobów obronnych.

Wśród uczestników seminarium gościliśmy m.in. Dyrektora WCNJiK płk. Pawła Krasowskiego, Prezesa Zarządów KSOIN i SWBN płk. rez. Tadeusza Koczkowskiego, przedstawicieli firm sektora obronnego, czy przedstawicieli RPW.


Znaczącym wydarzeniem towarzyszącym była trzeciego dnia salonu V KONFERENCJA „BIZNES Z WOJSKIEM TO PEWNE PIENIĄDZE”, której organizatorami byli: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa oraz Targi Kielce S.A. Konferencję rozpoczął, witając gości i uczestników, gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI - Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziło wystąpienie Dyrektora CCJ dr. inż. Witolda POKORY nt. „Problematyka certyfikacji AQAP w resorcie Obrony Narodowej”. Szczególnie interesująca była kwestia oceny ryzyka potencjalnych dostawców oraz udziału w audytach na zgodność z AQAP przez przedstawicieli IW SZ, w tym BLog, RBLog oraz WOG.


Pracownicy CCJ prowadzili również promocję tegorocznego Sympozjum CCJ "DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA", które odbyło się w dniach 10-13 października 2017 r. w Rewita - WDW Zakopane w Kościelisku.


W dniu 08.09.2017 r. w siedzibie Centrum Certyfikacji Jakości odbyło się pierwsze (wznowione) posiedzenie Sekcji Jednostek Certyfikujących Klubu Polskie Forum ISO 9000. Przewodniczącym Sekcji pozostał Dyrektor CCJ dr inż. Witold Pokora. W imieniu zarządu Klubu nominację Dyrektorowi CCJ wręczył Prezes Klubu dr hab. inż. Marek Roszak.


W trakcie spotkania Dyrektor CCJ omówił problematykę certyfikacji AQAP w resorcie obrony narodowej oraz zaprosił do współpracy wszystkie akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania jakością na zgodność z ISO 9001, które podpisały porozumienie IAF, w zakresie:


 • podejścia do wymagań AQAP w świetle ISO 9001:2015 z uwzględnieniem kontekstu resortu ON,
 • kompetencji auditorów pod względem kontekstu związanego z dostarczaniem sprzętu wojskowego - SpW,
 • udziału przedstawicieli MON we wszystkich audytach na zgodność z AQAP,
 • oceny ryzyka dostawcy SpW w resorcie ON pod względem jego wiarygodności, zaufania do systemu zarządzania jakością oraz procesów i oferowanych wyrobów,
 • udostępnienia informacji o indeksie ryzyka dla uczestników systemu pozyskiwania SpW z resortu ON oraz użytkowników z jednostek wojskowych w całym cyklu życia tego sprzętu,
 • uznania potwierdzenia zgodności z wymaganiami AQAP w resorcie ON.


W ramach spotkania ustalono następujące cele sekcji w zakresie systemów zarządzania:


 • określenie jednolitej interpretacji wymagań ISO 9001 na podstawie zgłoszeń od certyfikowanych organizacji oraz jednostek certyfikujących, w tym utworzenie platformy dyskusyjnej w zakresie analizowania potencjalnych lub rzeczywistych niezgodności w odniesieniu do wymagań ISO 9001,
 • opracowanie jednolitej interpretacji wymagań ISO/IEC 17021oraz związanych dokumentów EA i MD IAF na podstawie zgłoszeń jednostek certyfikujących oraz utworzenie platformy dyskusyjnej w zakresie analizowania potencjalnych lub rzeczywistych niezgodności w odniesieniu do wymagań ISO/IEC 17021,
 • wnioskowanie o interpretację lub zmianę wymagań w ISO 9001 oraz dokumentach IAF MD lub EA do TC 176, IAF oraz EA,
 • inicjowanie zmian do dokumentów PCA oraz opiniowanie projektów tych dokumentów.


Jednogłośnie uzgodniono potrzebę zaproszenia do udziału w pracach Sekcji wszystkich jednostek certyfikujących, ze szczególnym wskazaniem na jednostki certyfikujące systemy zarządzania prowadzących swoją działalność na terenie Polski, akredytowane przez narodowe jednostki akredytacyjne.


W dniach 06-07 października 2017 r. w Darłowie odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele:


 • Szczęśniak Pojazdy Specjalistyczne Sp. z o.o.
 • TT comm S.A.
 • Dr Weigert Polska Higiena systemowa
 • Industrial Zbigniew Szymański,
 • Martech Plus Marcin Mistarz Sp. J.
 • Fen-Bo-Plast Bogdan Fencki
 • Quality07 Sp. Z o.o.
 • PAGSK Polsko Arabski Klub Społeczno-Gospodarczy.


Tematem przewodnim było: „Zmiany w AQAP – wyzwanie dla innowacyjnego przedsiębiorcy”. W czasie spotkania omówiono, m.in.:


 • zastosowanie ISO 9001:2015 w kontekście wymagań dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • politykę jakości oraz planowanie celów dotyczących jakości z uwzględnieniem sprzętu wojskowego (SpW) zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015 (AQAP 2110:2016),
 • zarządzanie ryzykiem oraz konfiguracją w odniesieniu do procesów operacyjnych niezbędnych do realizacji SpW z uwzględnieniem procesów dostarczanych z zewnątrz,
 • zasady akredytowanej certyfikacji (IAF) na zgodność z ISO 9001:2015 przez jednostki certyfikujące w kontekście potrzeb NATO, w tym zastosowanie AQAP w całym cyklu życia SpW.


Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Pan Jan Andrzej Ligus, a zajęcia prowadził Dyrektor CCJ dr inż. Witold Pokora.


W dniach 09 - 13 października 2017 r. w Antalyi w Turcji odbyło się posiedzenie NATO-wskiej grupy roboczej WG 2 grupy głównej AC 327 ds. zarządzania cyklem życia wyrobu, w którym uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich NATO oraz NSPA, DCMA oraz IAQG. Reprezentantem Centrum Certyfikacji Jakości była z-ca Dyrektora CCJ – dr inż. Joanna Jasińska.


Przed sesją plenarną, w ramach grup zadaniowych dokonano przeglądu i analizy zaproponowanych zmian do publikacji standaryzacyjnych AQAP dotyczących wyboru AQAP, AQAP 2105, „software” AQAP, aneksu F AQAP 2009.


W dniach 11-13.10.2017 r. w trakcie spotkań plenarnych oceniono postęp prac normalizacyjnych oraz zgłoszone zmiany i uwagi przez kraje członkowskie w zakresie m.in.:


 • STANAG 4107 i AQAP 4107,
 • AQAP 2131, AQAP 2105, AQAP 2000, AQAP 2070,
 • „software” AQAP i AQAP 2210,
 • AQAP 2310,
 • STANREC 4147, STANREC 4753 i AQAP 2020 i STANREC 4791,
 • przewodnika dotyczącego wyboru AQAP (AQAP-4107/SRD.2),
 • certyfikacji AS/EN 9100 w powiązaniu z AQAP 2110 i AQAP 2310,
 • podejścia do certyfikacji AQAP w NATO,
 • okresowej oceny realizacji wniosków o GQA zgodnie z AQAP 2070.


W dniach 10-13 października 2017 r. w Zakopanem - Kościelisku odbyło się Sympozjum CCJ "Doskonalenie systemów zarządzania". W Sympozjum uczestniczyli przedstawiciele instytucji centralnych MON ze Słowacji oraz Polski, w tym Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Inspektoratu Uzbrojenia, Inspektoratu Wsparcia SZ, a także przedstawiciele uczelni, instytutów naukowo-badawczych, oraz Szefowie RPW. Największą grupę uczestników stanowili przedstawiciele organizacji certyfikowanych przez CCJ. Łącznie było ponad 140 uczestników.


Uczestnicy Sympozjum potwierdzili osiągnięcie założonych celów z uszczegółowieniem, tj.:


 • omówienie problemów i rozwiązań jakościowych, środowiskowych, bezpieczeństwa BHP oraz energetycznego w różnych dziedzinach, w szczególności dotyczących sprzętu wojskowego (SpW) z uwzględnieniem rozwiązań wynikających z nowych wydań publikacji NATO, t.j. AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015, ADMP z 2014 r. oraz ACMP z 2017 r.;
 • wymiana doświadczeń personelu odpowiedzialnego za doskonalenie systemów zarządzania w organizacjach certyfikowanych przez CCJ WAT, szczególnie w zakresie problematyki funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli WSK, koncesji oraz systemu pozyskiwania SpW w świetle planowanych zmian.


W ramach prezentacji i dyskusji omówiono problemy:


 • jakościowe mające zastosowanie w procesach projektowania, w tym metodyki PRINCE2, produkcji i eksploatacji wyrobów oraz usługach;
 • zarządzania: jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem, energią, ciągłością działania;
 • efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i ryzyka energetycznego;
 • oceny funkcjonujących systemów zarządzania z udziałem m. in. zamawiającego, gestora, RPW oraz oceny ryzyka dostawców i potencjalnych dostawców SpW z uwzględnieniem konieczności ciągłego doskonalenia celem minimalizowania ryzyka;
 • oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w resorcie ON oraz spraw wewnętrznych i administracji;
 • znaczenia planowania jakości w procesach operacyjnych z uwzględnieniem: wykorzystania metod zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach oraz zarządzania konfiguracją w realizacji SpW;
 • planowania nadzorowania jakości (odbiór wojskowy, przenoszenie wymagań do umów z poddostawcami, proces GQA) – harmonizacja z planem jakości dostawcy;
 • doświadczeń z realizacji procesów odbioru wojskowego i GQA - obszary do doskonalenia.


2018


W dniach 29.01 - 02.02 2018 r. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie NATO-wskiej grupy roboczej WG 2 grupy głównej AC 327 ds. zarządzania cyklem życia wyrobu, w którym uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich NATO oraz NSPA, DCMA, OCCAR oraz IAQG.

W ramach grup zadaniowych przedyskutowano uwagi, spostrzeżenia i propozycje dotyczące AQAP 4107 SRD, AQAP 2009 aneks F, AQAP 2105 i AQAP 2105 SRD.

W trakcie sesji plenarnych (31.01-02.02.2018 r.) omówiono zagadnienia związane z m.in.:


 • AQAP 2131 SRD,
 • AQAP 2000,
 • AQAP 2110 SRD i kierunkiem rozwoju AQAP 2110,
 • audytem wewnętrznym RIAC w kontekście zakresu i raportowania,
 • podejściem do certyfikacji AQAP i wpływu certyfikacji AQAP na realizowane procesy GQA.


W dniu 20 lutego 2018 r. w siedzibie CCJ w Warszawie przy ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2B (budynek nr 135) odbyło się kolejne nieodpłatne spotkanie dla pełnomocników systemów zarządzania. W spotkaniu uczestniczyło pod 150 przedstawicieli firm zainteresowanych zmianami w procesach certyfikacji.

W trakcie spotkania poszczególne zagadnienia prezentowali:

Dyrektor CCJ Witold Pokora:

Wybrane zagadnienia dotyczące zmian w ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016

Zmiany w zakresie audytowania i dokumentowania procesu certyfikacji ISO 9001/AQAP.

Zastępca Dyrektora CCJ Joanna Jasińska; Auditorzy CCJ Marcin Ludwiczak oraz Dariusz Łydziński:

Zmiany w ISO/IEC 27001:2017, w tym w ochronie danych osobowych (RODO). Zagrożenia cyberprzestrzeni – incydenty IT, przetwarzanie danych w chmurze.

Zastępca Dyrektora CCJ Joanna Jasińska

Zmiany w podejściu audytowania w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS)

Krzysztof Harasimiuk po. Pełnomocnika ds. Jakości:

Omówienie wybranych zagadnień w normie ISO14001. Najnowsze informacje o ISO/DIS 45001,

Koordynator WSK Włodzimierz Gniewek:

Zmiany prawne dotyczące ustawy o Wewnętrznym Systemie Kontroli.

Koordynator EMS Cezary Bańkowski:

Roczny audyt zewnętrzny branży gospodarki odpadami.

Audytor CCJ Krzysztof Leszczyński:

ISO 37001:2016 – systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi w kontekście ustawy o jawności życia publicznego.


W dniu 23.02.2018 r. Centrum Certyfikacji Jakości uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji wyrobów. Przekazano certyfikat akredytacji o numerze AC 203, który potwierdził zgodność wewnętrznego systemu zarządzania jakością oraz polityk jakości z odpowiednimi wymaganiami normy PN-EN 17065:2013-03.


W dniu 06.03.2018 r. Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej uzyskało autoryzację Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie wyrobów pirotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. 2016 poz. 818), wdrażającym Dyrektywę UE i PE 2013/29/UE.


W dniu 7.04.2018 r. Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej uzyskało notyfikację Komisji Europejskiej w zakresie Dyrektywy UE i PE 2013/29/UE - numer jednostki notyfikowanej w Unii Europejskiej – 2768.


W dniach 12-13.04.2018 r. w Warszawie w hotelu Airport Okęcie miała miejsce Konferencja pt. „Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” organizowana przez firmę ABRYS Sp. z o.o. oraz CECED Polska – Związek Pracodawców AGD na którą CCJ zostało zaproszone w roli Partnera wydarzenia. Konferencja ta była największym tego typu wydarzeniem dotyczącym branży ZSEE w Polsce na której spotykały się najważniejsze osoby z branży. Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony m.in. nowemu rejestrowi ZSEE oraz nowym kategoriom produktowym ZSEE otworzył Główny Inspektor Ochrony Środowiska Pan Marek Haliniak.
Centrum Certyfikacji reprezentował Pan Cezary Bańkowski (koordynator w branży ZSEE) wygłaszając referat na temat „Rocznego audytu zewnętrznego w branży gospodarki odpadami”. W czasie dwóch dni konferencji odbyły się liczne prezentacje, panele dyskusyjne oraz występy ekspertów z branży elektroodpadów. Poruszono tematy związane z bazą danych o odpadach, nowych grupach produktów oraz tematy dotyczące gospodarki w obiegu zamkniętym w odniesieniu do recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Drugiego dnia uczestnicy Konferencji mieli okazję odwiedzić Międzynarodowe Targi Elektroniki Użytkowej – Electronics Show Warsaw Expo w Nadarzynie. Było to pierwsze w Polsce wydarzenie, które w tak kompleksowy i innowacyjny sposób prezentowało najnowocześniejsze technologie, rozwiązania czołowych światowych producentów elektroniki użytkowej oraz związane z nią usługi.


Z dniem 1 lipca 2018 r. stanowisko Dyrektora CCJ objęła dr inż. Joanna Jasińska, a od dnia 01.09.218 obowiązki zastępcy Dyrektora pełni mgr Krzysztof Harasimiuk.


W dniach 04-07.09.2018 r. odbył się XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Wojskowa Akademia Techniczna pokazała wybrane osiągnięcia naukowo-badawcze opracowane z myślą wdrożenia przez polski przemysł obronny i zastosowania w Siłach zbrojnych RP.

Trzeciego dnia salonu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wystawców współpracujących z Centrum Certyfikacji Jakości, Dyrektor CCJ Joanna Jasińska, Zastępca Dyrektora Krzysztof Harasimiuk, Witold Pokora oraz Włodzimierz Gniewek przeprowadzili seminarium, w czasie którego poruszona była problematyka certyfikacji AQAP z uwzględnieniem oceny ryzyka oraz zmiany i kierunki rozwoju w systemach zarządzania w zakresie m.in.:


 • ochrony środowiska (ISO 14001),
 • Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK),
 • bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych (RODO) ISO/IEC 27001.


Wśród uczestników seminarium gościliśmy m.in. członków Komitetu Programowego CCJ, przedstawicieli firm sektora obronnego, czy przedstawicieli RPW.
Znaczącym wydarzeniem towarzyszącym była trzeciego dnia salonu VI KONFERENCJA „BIZNES Z WOJSKIEM TO PEWNE PIENIĄDZE”, której organizatorami byli: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa oraz Targi Kielce S.A. Konferencję rozpoczął, witając gości i uczestników, gen. dyw. Dariusz ŁUKOWSKI - Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Duże zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziło wystąpienie Witolda Pokory nt. „Problematyka certyfikacji AQAP w resorcie Obrony Narodowej”. Szczególnie interesująca była kwestia oceny ryzyka potencjalnych dostawców oraz udziału w audytach na zgodność z AQAP przez przedstawicieli IW SZ, w tym BLog, RBLog oraz WOG.
Na zakończenie wystawy podczas uroczystej gali wręczono nagrody Defender oraz wyróżnienia i nagrody specjalne MSPO i Międzynarodowych Targów Logistycznych LOGISTYKA.
Statuetki DEFENDRER 2018 otrzymali certyfikowani przez CCJ m.in.:
Aviomet Sp. z o.o., TELDAT Sp. z o.o. Sp.K. z Bydgoszczy, PCO S.A. z Warszawy, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawy, ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. z Osielska, Instytut, MSP Marcin Szender z Warszawy, Mesko S.A., Skarżysko-Kamienna, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z Zielonki, PIT-RADWAR S.A. z Warszawy, Zakłady Mechaniczne Tarnów, LUBAWA S.A. z Ostrowa Wielkopolskiego.
Dwa Defendery trafiły do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego za projekty: „35 mm Okrętowy System Uzbrojenia (OSU-35)” oraz „System oceny strzelań do celów powietrznych TARCZA POWIETRZNA TP-1”. Obydwa rozwiązania opracowane zostały na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa.


W dniach 25-28 września 2018 r. w Kościelisku odbył się XIV Międzynarodowy Kongres Naukowy "Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE". W trakcie sesji plenarnych oraz równoległych omówiono problemy i rozwiązania prezentowane przez ośrodki naukowe i instytucje zajmujące się zaopatrywaniem, jakością, kodyfikacją i normalizacją, w szczególności na rzecz obronności państwa oraz producentów i usługodawców.
Uczestnikami Kongresu byli przedstawiciele organizacji certyfikowanych przez CCJ, uczelni WAT, przedstawiciele wojskowi, przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych oraz instytucji centralnych MON.


W dniach 13-14.11.2018 r. przedstawiciel Centrum Certyfikacji Jakości brał udział w 24 spotkaniu Forum Jednostek Notyfikowanych w Berlinie. Podczas spotkania zaprezentowano nowoutworzoną Jednostkę Notyfikowaną – CCJ WAT. Organizatorzy (Bundesanstalt für Materialforschung und prüfung – BAM) zaprosili również uczestników do zwiedzenia laboratoriów badawczych BAM oraz poligonu badawczego. Podczas obu prezentacji goście mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą, zapleczem badawczym BAM oraz wybranymi metodami badawczymi. Zaprezentowano laboratoria znajdujące się w siedzibie głównej oraz poligon w miejscowości Horstwalde.


2019


ZAPRASZAMY DO AKTUALNOŚCI