+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

QMS AQAP

Aktualności


Nowe wydania AQAP typu SRD


Uprzejmie informujemy, że w styczniu 2020 roku opublikowane zostały nowe edycje publikacji sojuszniczych:


 • AQAP-2110-SRD.1, wydanie B, wersja 1 - Poradnik dotyczący stosowania AQAP-2110 wydanie D;
 • AQAP-2131- SRD.1, wydanie A, wersja 1 - Poradnik dotyczący stosowania AQAP-2131 wydanie C.”


Uprzejmie informujemy, że w styczniu 2019 roku opublikowana zostały nowe edycje publikacji sojuszniczych:


 • AQAP-2105, wydanie C, wersja 1 - Wymagania NATO dotyczące planów jakości;
 • STANAG 4107, wydanie 11 - Wzajemna akceptacja rządowego zapewnienia jakości i stosowanie sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP).


W listopadzie 2018 r. opublikowane zostały nowe publikacje sojusznicze NATO typu SRD:


 • AQAP-2105-SRD.1, wydanie A, wersja 1 - Poradnik dotyczący stosowania AQAP 2105, wydanie C, wersja 1 - Wymagania NATO dotyczące planów jakości;
 • AQAP-2110-SRD.2, wydanie A, wersja 1 - Poradnik dotyczący stosowania AQAP 2110 wydanie D w systemie zarządzania jakością AS 9100;
 • AQAP-2210-SRD.1, wydanie A, wersja 1 - Poradnik NATO dotyczący stosowania AQAP-2210 Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 lub AQAP 2310 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania;
 • AQAP-4107, wydanie A, wersja 2 - Wzajemna akceptacja rządowego zapewnienia jakości i stosowanie sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP);
 • AQAP-4107-SRD.2, wydanie A, wersja 1 - Wytyczne dotyczące wyboru AQAP.


Przypominamy, że dokumenty AQAP, typu SRD nie stanowią wymagań oraz zaleceń w rozumieniu systemowego ich zastosowania w procesach certyfikacji.


W związku z wydaniem norm PN-ISO 31000:2018-08 Zarządzenie ryzykiem – Wytyczne oraz PN-ISO-10007:2018-05 Zarządzanie jakością - Wytyczne zarządzania konfiguracją uprzejmie informujemy, że w wymaganiach AQAP 2110:2016 (w tym ACMP 2100:2017 wprowadzającym ISO 10007:2003 jako wymaganie, poprzez zamianę „zaleca się ” na „powinno”) przywołane są do stosowania: PN-ISO 31000:2009 Zarządzenie ryzykiem – Zasady i wytyczne oraz PN-ISO-10007:2003 Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją. Zachęcamy do pozyskiwania nowych wydań ww. norm oraz wykorzystywania ich do doskonalenia systemu zarządzania jakością, ze względu na możliwość uszczegółowienia wymagań w specyfikacji zamówienia i/lub umowie. Przywołanie tylko AQAP 2110:2016 skutkuje obowiązkiem stosowania wydań norm określonych w tej publikacji, tak więc prosimy o utrzymywanie wycofanych norm w zbiorze dokumentów zewnętrznych.


Przypominamy, że Instytucja Narodowa NATO ds. Jakości w Polsce rozpoczęła nieodpłatne udostępnianie publikacji, na stronie www.wcnjik.wp.mil.pl w zakresie wymagań związanych z systemem zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 w kontekście obronności, są to:


 • AQAP 2110, wydanie D, wersja 1 - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji;
 • AQAP 2310, wydanie B, wersja 1 - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego;
 • AQAP 2131, wydanie C, wersja 1 - Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań.


Zachęcamy do stosowanie tłumaczeń instytucji narodowej oraz innych uzupełniających tłumaczeń dostępnych w CCJ, w tym AQAP 2070 oraz publikacje dotyczące zarządzania konfiguracją (ACMP) i niezawodnością (ADMP).Historia stosowania AQAP w systemie zarządzania jakością


Od początku powstania paktu północnoatlantyckiego, państwa członkowskie NATO nadzorowały jakość produkowanych wyrobów obronnych. Jednak dopiero od 1987 roku (rys. poniżej), czyli od daty wydania norm serii ISO 9000 państwa NATO zadecydowały o wprowadzeniu wymagań zawartych w ww. normach do systemów zaopatrywania sił zbrojnych poprzez opracowanie i opublikowanie porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107 "Wzajemna akceptacja procesów rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości AQAP". STANAG ten, w tym AQAP-y podlegały procedurze ratyfikacji i implementacji, co miało miejsce w dniu 4 lipca 2000 r. Każde kolejne wydanie norm ISO serii 9000, a szczególnie normy ISO 9001 skutkowało nowelizacją AQAP-ów zwłaszcza typu kontraktowego. Do dziś warunkiem kontraktowym stosowania AQAP w odbiorach wojskowych jest funkcjonujący i ciągle doskonalony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 wraz z systemowymi wymaganiami odpowiedniego AQAP.

Certyfikacja na zgodność z AQAP realizowana jest w resorcie obrony narodowej od 1999 r. przez (rys. poniżej):


 • Zespół ds. Zapewnienia Jakości w Biurze Wojskowej Służby Normalizacyjnej w latach 1999 do 2002;
 • Zakład Systemów Jakości i Zarządzania pod nadzorem Wojskowego Centrum, Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) w latach 2002 – 2010;
 • Wojskową Akademię Techniczną – Centrum Certyfikacji Jakości we współpracy z resortowymi organami uczestniczącymi w systemie zapewnienia jakości wyrobów obronnych.Centrum Certyfikacji Jakości realizuje zadania dotyczące certyfikacji zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej Statutem WAT oraz Regulaminem Organizacyjnym Wydziału Logistyki.


Obowiązujące wymagania kontraktowe AQAP


Na podstawie STANAG 4107, wydanie 11 i AQAP-4107, wydanie A, wersja 2 obowiązują min.:


 • AQAP-y typu kontraktowego zawierające wymagania ISO 9001:2015, tj.:
  • AQAP 2110:2016, wydanie D, wersja 1 - zawierający wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji – niezbędny do systemowego wdrożenia QMS AQAP w organizacji.
  • AQAP 2310:2017, wydanie B, wersja 1 - zawierający wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego – niezbędny do systemowego wdrożenia QMS AQAP w organizacji.
 • AQAP-y typu kontraktowego mogące występować z AQAP 2110 lub AQAP 2310, tj.:
  • AQAP 2105:2019, wydanie C, wersja 1 - zawierający wymagania NATO dotyczące planów jakości dla wyrobu będącego przedmiotem zamówienia – dokument do systemowego wdrożenia łącznie z AQAP 2110, AQAP 2210 lub AQAP 2310 w organizacji (patrz AQAP 4107-SRD.2).
  • AQAP 2210:2015, wydanie A, wersja 2 – zawierający wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 lub AQAP 2310, dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania – dokument do systemowego wdrożenia łącznie z AQAP 2110 lub AQAP 2310 w organizacji (patrz AQAP 4107-SRD.2).


Wytyczne AQAP i inne publikacje powiązane (typu SRD) istotne w zakresie systemowego wykorzystania AQAP oraz jego zakresu


 • AQAP 4107-SRD.2, wydanie A, wersja 1 - zawierający wytyczne wyboru AQAP 2110 lub AQAP 2310, zakresu systemu zarządzania jakością dostawcy, łącznie z AQAP 2210 i/lub AQAP 2105 – pomocny w określaniu zakresu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP 2110 lub AQAP 2310 wg ISO 9001/AS 9100.
 • AQAP 2110-SRD.2, wydanie A, wersja 1 - poradnik dotyczący stosowania AQAP 2110 w systemie zarządzania AS 9100 – pomocny dla organizacji działających w branży lotniczej, kosmicznej i obronnej.
 • AQAP 2105-SRD.1, wydanie A, wersja 1 - poradnik dotyczący stosowania AQAP 2105, wydanie C, wersja 1 - Wymagania NATO dotyczące planów jakości - pomocny w opracowaniu planu jakości w odniesieniu do przedmiotu umowy/zamówienia.
 • AQAP 2210-SRD.1, wydanie A, wersja 1 - poradnik NATO dotyczący stosowania AQAP-2210 Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 lub AQAP 2310 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania – pomocny we wdrażaniu systemu zarządzania jakością oprogramowania zgodnie z ISO/IEC 25010:2011.
 • AQAP 2000, wydanie 3 - zawierający politykę NATO dotyczącą zintegrowanego systemowego podejścia do jakości podczas cyklu życia wyrobu – planowany do aktualizacji.
 • AQAP 2070, wydanie B, wersja 4 - zawierający wymagania dotyczące wzajemnej realizacji rządowego zapewnienia jakości (GQA) w NATO - pomocny dla organizacji w zrozumieniu zastosowania procesu GQA.


Inne dokumenty NATO, które mogą być pomocne w procesie wdrażania systemu QMS spełniającego wymagania AQAP oraz podczas realizacji dostaw dla sił zbrojnych RP i innych państw NATO


 • STANREC 4739, wydanie 1 wprowadza:

  • ARAMP-1, wydanie 1 - Przewodnik zarządzania ryzykiem w programach pozyskiwania uzbrojenia w NATO.

 • STANREC 4174, wydanie 4 wprowadza:

  • ADMP-01, wydanie A, wersja 1 - Wytyczne dotyczące opracowywania wymagań niezawodnościowych;
  • ADMP-02, wydanie A, wersja 1 - Wytyczne dotyczące niezawodności w eksploatacji.

 • STANAG 4427, wydanie 3 - wprowadza do stosowania sojusznicze publikacje zarządzania konfiguracją ACMP:

  • ACMP-2000, edycja A, wersja 2 - Polityka dotycząca zarządzania konfiguracją;
  • ACMP-2009, edycja A, wersja 2 - Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją" wraz z dokumentami powiązanymi (informacyjnymi ) ACMP-2009. SRD 10, 40, 41, 49 oraz 51;
  • ACMP-2100, edycja A, wersja 2 - Wymagania dotyczące zarządzania konfiguracją.


Głównym celem w zarządzania jakością w NATO jest pozyskanie wyrobu bezpiecznego, niezawodnego i spełniającego wymagania zamawiającego. Szczególną rolę w systemie zaopatrywania sił zbrojnych odgrywa dostawca, który powinien mieć wdrożony system zrządzania jakością wg ISO 9001:2015 z uwzględnieniem dostosowań do odpowiedniego AQAP typu kontraktowego. Brak takiego systemu stanowi niespełnienie wymagań kontraktu. Korzyści wynikające z funkcjonowania w organizacji systemu zapewnienia jakości zgodnego z AQAP są następujące:


 • umiejętności planowania jakości w procesach operacyjnych,
 • większe skupienie się na celach organizacji i oczekiwaniach zamawiającego z sektora obronnego,
 • uzyskanie i utrzymanie jakości wyrobu obronnego spełniającego określone i przewidywane wymagania zamawiającego,
 • możliwość zarządzania organizacją z przekonaniem, że osiąga się i utrzymuje zamierzony poziom jakości,
 • możliwość partnerskiej współpracy z zamawiającym i/lub jego przedstawicielem w trakcie nadzorowania realizacji zamówienia,
 • uzyskanie nowych możliwości rynkowych lub utrzymanie posiadanej pozycji na rynku wyrobów obronnych w NATO.UWAGA


W związku z zamieszczanymi w różnych materiałach reklamowych informacjami dotyczącymi wdrażania systemów QMS zgodnie z AQAP przez firmy konsultingowe oświadczamy, że CCJ nie współpracuje z żadną firmą w tym zakresie oraz nie konsultuje poprawności działań wdrożeniowych. CCJ prowadzi szkolenia dotyczące AQAP wyłącznie we własnym zakresie przekazując wiedzę dotyczącą jakości wg wymagań NATO. CCJ zachęca organizacje do samodzielnego wdrażania systemów QMS wg AQAP na bazie wiedzy pozyskanej w czasie szkoleń zgodnie z ofertą www.ccj.wat.edu.pl, co daje gwarancję indywidualnych rozwiązań sprawdzających się w praktyce.

Proces certyfikacji przeprowadzany jest w warunkach jednakowych dla każdej organizacji składającej wniosek o certyfikację na zgodność z AQAP z uwzględnieniem:


 • I etapu auditu mającego na celu potwierdzenie stopnia przygotowania organizacji do II etapu,
 • II etapu auditu, którego celem jest potwierdzenie zgodności.


Jesteśmy świadomi, że okres 20 lat certyfikacji AQAP pozwolił na zdobycie wiedzy i doświadczenia, np.: Pełnomocnikom ds. jakości nadzorującym system QMS wg AQAP, którzy samodzielnie mogą wspomagać procesy wdrożeniowe, za które CCJ nie bierze odpowiedzialności.