+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

ISO 14001 (EMS)

Zakres akredytacji PCA

 

Aktualności

Warunki certyfikacji w CCJ na zgodność z PN-EN ISO 14001:2015-09 (EMS)

 

Zgodnie z Komunikatem nr 237 z dnia 09.11.2017 r. Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) informujemy, że od 15.03.2018 r. CCJ będzie przeprowadzało audity początkowej certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji w odniesieniu do wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO 14001:2015-09 w ramach posiadanej akredytacji PCA/IAF.

 

Jednocześnie przypominamy, że:

 

 • Od 15.09.2015 obowiązuje trzyletni okres przejściowy wdrożenia i certyfikacji wymagań
  PN-EN ISO 14001:2015-09.
 • Z dniem 15.09.2018 r. norma PN-EN ISO 14001:2005 będzie nieważna, a tym samym posiadane przez Państwa certyfikaty stracą ważność i po tym terminie nie będą mogły być wykorzystywane w celach biznesowych oraz marketingowych.

 

W związku z powyższym wszystkie organizacje ubiegające się o certyfikację systemu zarządzania EMS zachęcamy do składania wniosków na zgodność z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 14001:2015-09.

 

Systemy zarządzania środowiskowego

Norma środowiskowa ISO 14001 daje podstawę do określenia jednolitych i jednoznacznych wymagań służących do redukowania zagrożeń środowiskowych, zarówno w skali państw, społeczności lokalnych poprzez samorządy terytorialne, jak i w organizacjach wytwarzających wyroby. Przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od wielkości i rodzaju.

System zarządzania środowiskowego w oparciu o ISO 14001 ma na celu:

 • zachować, chronić i poprawiać jakość środowiska naturalnego,
 • przyczyniać się do ochrony zdrowia człowieka,
 • zapewnić rozważne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.


W CCJ certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzana jest zgodnie z "Zasadami certyfikacji - Informatorem dla klienta", które udostępnione są w zakładce "Certyfikacja - informacje ogólne" oraz na życzenie Klienta w formie papierowej.

 

Głównymi elementami planowania certyfikacji są:

 • Wypełnienie przez organizację wniosku i kwestionariusza oraz ich przegląd przez CCJ, który daje wstępną informację o stopniu wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego i jego doskonaleniu,
 • Przegląd dokumentacji dostarczonej przez organizację, który umożliwia ocenę zgodności z podstawowymi wymaganiami normy ISO 14001,
 • Przeprowadzenie I etapu auditu w organizacji, który umożliwia wykluczenie prawdopodobnych rozbieżności dotyczących oceny dokumentacji, daje kolejną informację o stopniu wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego oraz umożliwia zaplanowanie terminu i przebiegu II etapu auditu,
 • Przeprowadzenie II etapu auditu celem potwierdzenia zgodności.

 

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 14001 przynosi szereg wymiernych korzyści przejawiających się między innymi w:

 • ograniczaniu zużycia surowców, wody, energii oraz zmniejszaniu ilości odpadów, ścieków i emisji gazów,
 • redukcji opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • minimalizacji wystąpienia awarii środowiskowych,
 • redukcji kosztów usuwania potencjalnych zanieczyszczeń,
 • przestrzeganiu prawa w zakresie ochrony środowiska,
 • zwiększeniu pozycji konkurencyjnej na rynku,
 • wzroście świadomości ekologicznej pracowników,
 • poprawie wizerunku organizacji z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnień środowiskowych świadczące o dobrym zarządzaniu.

 

Zasady ustalania opłat w procesie certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 obowiązujące w CCJ.

Klienci zainteresowani certyfikacją systemów zarządzania środowiskowego w CCJ mają możliwość otrzymania oferty cenowej po uprzednim wypełnieniu zapytania ofertowego, pobranego ze strony www.ccj.wat.edu.pl. Po złożeniu wniosku o certyfikację z kompletem dokumentacji przygotowywana jest lub potwierdzana oferta opracowana na podstawie kompletnej informacji o funkcjonującym systemie zarządzania środowiskowego.

 

Podstawowe zasady ustalania opłat za certyfikację:

Cena netto usługi certyfikacyjnej realizowanej przez CCJ wyliczana jest wg poniższego wzoru:

A = B+ (C x D) + E

gdzie:

 • A - cena netto,
 • B - opłata stała, określona w aktualnym cenniku CCJ,
 • C - czas trwania auditu,
 • D - stawka stała za jeden dzień auditu, określona w aktualnym cenniku CCJ,
 • E - koszty zakwaterowania, podróży i wyżywienia auditorów.


Podstawą wykorzystywaną do określania wysokości opłat (stałej oraz za audit) jest efektywna liczba personelu.

Opłata stała pobierana jest przed auditem certyfikacyjnym oraz co roku w trakcie ważności certyfikacji, tj.: dwa miesiące przed planowanym auditem w nadzorze oraz sześć miesięcy przed planowanym auditem ponownej certyfikacji.

 

Zasady ustalania czasu auditu

Zasady ustalania czasu auditu są zgodne z dokumentem IAF MD5. Do określenia czasu auditu, przyjmuje się, że jest to czas poświęcony jest na:

 

 • planowanie auditu,
 • przegląd dokumentacji,
 • komunikowanie się z personelem klienta,
 • przeprowadzenie auditu w obiektach klienta (auditu na miejscu - nie krócej jak 80% ustalonego czasu trwania auditu) w ramach 8 godzin pracy, w tym planowane przerwy,
 • opracowanie raportu.


Czas trwania auditu certyfikującego może obejmować techniki auditowania zdalnego (jeżeli jest to możliwe) max do 30 % czasu trwania audit na miejscu.

Podstawą do określenia czasu trwania auditu dla systemu zgodnego z ISO 14001 jest efektywna liczba personelu.

Efektywna liczba personelu jest obliczana z uwzględnieniem następujących czynników:

 

 • liczba personelu zaangażowanego w ramach zakresu certyfikacji,
 • pracownicy ujęci częściowo w zakresie certyfikacji,
 • forma zatrudnienia: pełny etat, na część etatu, personel niepracujący na stałe (sezonowo, tymczasowo, na umowę o dzieło lub zlecenie),
 • praca w systemie zmianowym.

 

Liczba personelu zatrudnionego na część etatu i pracowników ujętych częściowo w zakresie certyfikacji przeliczna jest na liczbę personelu pełnoetatowego, w zależności od liczby godzin pracy.

 

W przypadku, gdy znaczna część personelu realizuje działania lub funkcje o powtarzalnym charakterze (np. personel sprzątający, pracownicy ochrony i transportu, handlowcy, konsultanci telefoniczni, pracownicy linii produkcyjnej itd.), dozwolone jest zmniejszenie liczby personelu, w zależności od branży, w której działa certyfikowana organizacja.

 

Gdy organizacja zatrudnia personel pracujący w systemie zmianowym, czas trwania i harmonogram auditu ustalany jest w sposób pozwalający na przeprowadzenie oceny skutecznego wdrożenia systemu zarządzania, z uwzględnieniem potrzeby auditowania pracy na poszczególnych zmianach. W przypadku, gdy procesy realizowane na poszczególnych zmianach są takie same oraz organizacja wykazała skuteczny nadzór na każdej zmianie, możliwe jest odstąpienie od auditowania II i/lub III zmiany.

 

W przypadku, gdy organizacja zatrudnia znaczną liczbę tymczasowego personelu niewykwalifikowanego zastępującego zautomatyzowane procesy, możliwe jest zmniejszenie efektywnej liczby personelu.

 

Czas auditu określa się na podstawie poniższej tabeli 1 z założeniem że zmiana efektywnej liczby personelu jest wartością ciągłą, a nie skokową oraz, że kategoria złożoności będzie korelowała z sektorem działalności przemysłowej do której należy certyfikowana organizacja (patrz tabela 2).

 

Zależności pomiędzy efektywną liczbą personelu, złożonością i czasem auditu.

Tabela 1

L.p Efektywna liczba personelu Wysoka Średnia Niska Ograniczona
1 1-5 3 2,5 2,5 2,5
2 6-10 3,5 3 3 3
3 11-15 4,5 3,5 3 3
4 16-25 5,5 4,5 3,5 3
5 26-45 7 5,5 4 3
6 46-65 8 6 4,5 3,5
7 66-85 9 7 5 3,5
8 86-125 11 8 5,5 4
9 126-175 12 9 6 4,5
10 176-275 13 10 7 5
11 276-425 15 11 8 5,5
12 426-625 16 12 9 6
13 626-875 17 13 10 6,5
14 876-1175 19 15 11 7
15 1176-1550 20 16 12 7,5
16 1551-2025 21 17 12 8
17 2026-2675 23 18 13 8,5
18 2676-3450 25 19 14 9
19 3451-4350 27 20 15 10
20 4351-5450 28 21 16 11
21 5451-6800 30 23 17 12
22 6801-8500 32 25 19 13
23 8501-10700 34 27 20 14
24 >10700 Do indywidualnych ustaleń


W tabeli 2 zostały podane powiązania sektorów przemysłu z kategoriami złożoności aspektów środowiskowych.
W kalkulacji EMAS do wyceny EMS doliczamy od 0,5 do 1 osobodnia, w zależności od kategorii złożoności EMS (0,5 - ograniczona i niska, 0,75 - średnia, 1 - wysoka).

 

Powiązania sektora przemysłu i kategorii złożoności.

Tabela 2

Kategoria złożoności Sektor działalności przemysłowej
WYSOKA
 • górnictwo i kopalnictwo,
 • wydobycie ropy i gazu,
 • garbowanie wyrobów włókienniczych i odzieży,
 • roztwarzanie na pulpę w procesie wytwarzania papieru, w tym procesy recyklingu papieru,
 • rafinacja ropy,
 • chemikalia i farmaceutyki,
 • produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • produkcja pierwotna - metale,
 • przetwórstwo wyrobów niemetalowych i wyroby niemetalowe, w tym ceramika i cement,
 • wytwarzanie energii elektrycznej z węgla,
 • budownictwo lądowe i wodne oraz rozbiórka,
 • przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i bezpiecznych, np. spalanie, itd.,
 • przetwarzanie ścieków i kanalizacja.
ŚREDNIA
 • rybołówstwo / rolnictwo / leśnictwo,
 • tekstylia i wyroby odzieżowe, w tym skórzane z wyłączeniem garbarstwa,
 • wytwarzanie desek, nasycanie / impregnacja drewna i wyrobów z drewna,
 • produkcja papieru i drukarstwo z wyłączeniem roztwarzania na pulpę,
 • przetwórstwo wyrobów niemetalowych i wyroby niemetalowe, w tym szkło, glina, wapno, gips, itd.,
 • obróbka powierzchniowa i inna obróbka chemiczna wyrobów metalowych z wyłączeniem produkcji pierwotnej,
 • obróbka powierzchniowa i inna obróbka chemiczna w technologii budowy maszyn,
 • produkcja metalowych wyrobów gotowych, łącznie z maszynami i urządzeniami,
 • produkcja wojskowych pojazdów bojowych,
 • naprawa i konserwacja maszyn,
 • wytwarzanie czystych płytek drukowanych dla przemysłu elektronicznego,
 • produkcja komputerów, urządzeń elektronicznych i optycznych,
 • produkcja urządzeń elektrycznych,
 • wytwarzanie sprzętu transportowego - drogowego, kolejowego, lotniczego, pływającego,
 • wytwarzanie i rozprowadzanie energii elektrycznej pochodzącej z innych źródeł niż spalanie węgla,
 • wytwarzanie, magazynowanie i rozprowadzanie gazu (uwaga: wydobycie jest zaliczane do kategorii wysokiej),
 • pobieranie, oczyszczanie i rozprowadzanie wody, w tym gospodarka rzeczna (uwaga: oczyszczanie ścieków przemysłowych jest zaliczane do kategorii wysokiej),
 • hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw kopalnych,
 • przetwórstwo żywności i tytoniu,
 • transport i rozprowadzanie - drogą morską, powietrzną, lądową,
 • agencje handlu nieruchomościami komercyjnymi, zarządzanie nieruchomościami,
 • czyszczenie przemysłowe, czyszczenie higieniczne, czyszczenie na sucho zazwyczaj stanowiące część ogólnych usług w ramach działalności gospodarczej,
 • recykling, kompostowanie, wysypiska śmieci (odpadów bezpiecznych),
 • badania techniczne i laboratoria,
 • ochrona zdrowia/ szpitale/ weterynaria,
 • usługi rekreacyjne oraz usługi osobiste z wyłączeniem hoteli i restauracji.
NISKA
 • hotele/ restauracje (zakwaterowane i działalność usługowa związana z wyżywieniem,
 • drewno i wyroby z drewna z wyłączeniem wytwarzania desek, nasycania i impregnacji drewna,
 • wyroby z papieru z wyłączeniem drukarstwa, roztwarzania na pulpę i produkcji papieru,
 • wytwarzanie wtryskowe, formowanie i montaż wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - z wyłączeniem wytwarzania surowców do produkcji gumy i tworzyw sztucznych, które są zaliczane do chemikaliów,
 • obróbka plastyczna na gorąco i na zimno oraz wytwarzanie metali z wyłączeniem obróbki powierzchniowej i innych rodzajów obróbki chemicznej i produkcji pierwotnej,
 • ogólny montaż maszyn z wyłączeniem obróbki powierzchniowej i innych obróbek chemicznych,
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 • handel hurtowy i detaliczny,
 • montaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego z wyłączeniem wytwarzania czystych płytek drukowanych,
 • firmy wydawnicze (wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 • działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
OGRANICZONA
 • działania w korporacjach i zarządzanie korporacjami, centrale oraz zarządzanie holdingami,
 • transport i dystrybucja - usługi zarządzania bez zarządzania rzeczywistą flotą transportową,
 • telekomunikacja,
 • działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
 • działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,
 • przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi, działalność portali internetowych,
 • ogólne usługi komercyjne z wyłączeniem agencji handlu nieruchomościami komercyjnymi,
 • zarządzania nieruchomościami, czyszczenia przemysłowego, czyszczenia higienicznego, czyszczenia na sucho,
 • badania naukowe i prace rozwojowe, z wyłączeniem badań technicznych i laboratoryjnych,
 • usługi edukacyjne.
PRZYPADKI SPECJALNE
 • technika jądrowa,
 • wytwarzanie energii elektrycznej z energii jądrowej,
 • magazynowanie dużych ilości materiałów niebezpiecznych,
 • administracja publiczna,
 • władze lokalne,
 • organizacje wytwarzające wyroby lub świadczące usługi oddziałujące na środowisko naturalne,
 • instytucje finansowe.


Przyjmuje się, że czas auditu w nadzorze (N) wynosi 1/3 auditu certyfikującego (C), auditu ponownej certyfikacji (PC) wynosi 2/3 auditu C.

 

W czasie nadzoru nad certyfikacją dokonuje się przeglądu czasu trwania planowanych auditów w nadzorze i dla ponownej certyfikacji pod względem jego aktualności. W czasie auditu certyfikującego przeprowadza się audit I etapu. CCJ praktycznie planuje od 0,5 do 2 auditodni, w zależności od wielkości efektywnej liczby personelu oraz liczby certyfikowanych systemów. Czas trwania auditu I etapu nie może być dłuższy niż 50% czasu trwania auditu na miejscu.

 

Zasady ustalania czasu trwania auditu dla organizacji wielooddziałowej (w tym oddziały tymczasowe).

Organizacja wielooddziałowa rozumiana jest jako organizacja posiadająca zidentyfikowaną siedzibę centralną (nazywaną dalej centralą - lecz niekoniecznie spełniającą rolę głównego zarządu w organizacji), w której są planowane, nadzorowane lub zarządzane określone działania, oraz sieć biur lokalnych lub filii (oddziałów), w których działania te są wykonywane w całości lub częściowo.

Organizacja wielodziałowa może być jedną osobą prawną lub nie, przykłady organizacji wielooddziałowych, to:

 • organizacja posiadająca różne lokalizacje stałe lub tymczasowe,
 • organizacje działające na zasadzie franczyzy,
 • przedsiębiorstwo produkcyjne, które ma sieć biur sprzedaży,
 • przedsiębiorstwo usługowe mające wiele oddziałów świadczące podobne usługi,
 • przedsiębiorstwo prowadzące działalność w wielu filiach.


Oddział tymczasowy rozumiany jest jako oddział, który został ustanowiony przez organizację w celu wykonywania określonej pracy lub usługi w pewnym okresie czasu, a który nie będzie oddziałem stałym (np. plac budowy).

CCJ stosuje próbkowanie dla organizacji wielooddziałowej z zachowaniem następujących zasad:

 • centrala oraz minimum jeden oddział o stałej lokalizacji objęte są jednym systemem zarządzania, w ramach którego organizowany jest wspólny przegląd zarządzania; audity wewnętrzne prowadzone są według spójnego programu, inicjowane są wspólne zmiany w systemie zarządzania i dokumentacji systemowej w ramach doskonalenia, rozpatrywania skarg, itp.
 • wszystkie oddziały muszą mieć prawne lub kontraktowe powiązanie z centralą, które określają jej uprawnienia,
 • w oddziałach realizowane są tego samego rodzaju procesy, podobnymi metodami i według podobnych procedur,
 • próbkowanie musi zapewnić możliwość oceny przebiegu procesów funkcjonujących w organizacji wielooddziałowej, na zasadzie jednego przykładu,
 • jeżeli w jednym oddziale stwierdzona jest niezgodność to w pozostałych oddziałach powinna być przeanalizowana taka sama sytuacja i również podjęte działania korygujące i/lub zapobiegawcze. Możliwe jest zwiększenie próbkowania w tych obszarach do czasu upewnienia się, że sytuacja się ustabilizowała,
 • jeżeli została stwierdzona niezgodność z wymaganiami normy w jednym oddziale to dotyczy to całej organizacji wielodziałowej i nie można wydać certyfikatu dla całości; nie można po fakcie zapisania niezgodności wyłączać oddziału, w którym tą niezgodność stwierdzono.


Przykładowa minimalna liczba auditowanych oddziałów może wynosić:

 • audit certyfikujący- liczba oddziałów / lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit jest to pierwiastek kwadratowy z ogólnej liczby oddziałów / lokalizacji

  obrazek

  y - liczba oddziałów/lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit,
  x - ogólna liczba oddziałów/lokalizacji auditowanych,
 • audit w nadzorze- liczba oddziałów/lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit jest to pierwiastek kwadratowy z ogólnej liczby oddziałów/lokalizacji z uwzględnieniem współczynnika 0.6 tj.

  obrazek

 • audit ponownej certyfikacji- liczba oddziałów/lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit jest to pierwiastek kwadratowy z ogólnej liczby oddziałów/lokalizacji z uwzględnieniem współczynnika 0.8 tj.

  obrazek

Czas w każdym oddziale/lokalizacji oblicza się oddzielnie tak, jak dla organizacji jednooddziałowej. Zależnie od zakresu oceny prowadzonej w danym oddziale/lokalizacji, możliwe jest skrócenie, lub wydłużenie czasu trwania auditu. Przyjmuje się zasadę, że wyliczona w ten sposób suma czasu trwania auditów w cyklu 3-letnim w organizacji wielooddziałowej nie może być krótsza od analogicznej sumy wyliczonej jak dla organizacji jednooddziałowej wykonującej ten sam zakres czynności przy uwzględnieniu całkowitego stanu zatrudnionych zaangażowanych w realizację zakresu certyfikacji we wszystkich oddziałach.

W całym procesie certyfikacji i nadzoru CCJ ocenia wszystkie oddziały/lokalizacje organizacji z uwzględnieniem powyższej metodologii. W procesie certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji centrala organizacji wielooddziałowej/zlokalizowanej w wielu miejscach zawsze jest poddawana ocenie.

 

Zasady ustalania liczby auditodni dla organizacji wnioskującej o certyfikację zintegrowanych systemów zarządzania lub organizowania auditu połączonego.

CCJ dla organizacji, które certyfikują system EMS zintegrowany z, np.: QMS, BHP, FSMS, ISMS, AQAP, stosuje następujące zasady:

 • podstawą do wyliczania liczby auditodni są efektywne liczby personelu w każdym systemie zarządzania,
 • całkowita liczba auditodni systemu zintegrowanego jest sumą liczb auditodni poszczególnych systemów zarzadzania,
 • dopuszcza się zmniejszenie liczby auditodni ze względu na stopień zintegrowania systemów zarządzania.

 

Ponadto w określaniu ostatecznej liczby auditodni uwzględnia się:

 • rodzaj systemu zintegrowanego,
 • kompetencje zespołu auditującego, pod względem możliwości auditowania systemu zintegrowanego przez członków zespołu auditorów,
 • stopień zintegrowania systemu,
 • występujące zagrożenia,
 • redukcja lub zwiększanie czasu trwania auditu,
 • zniżki lub zwyżki wynikające z poniżej przedstawionych przypadków.

 

W ramach określania czasu trwania auditu mają zastosowanie zniżki lub zwyżki w przypadkach określonych poniżej.

Zniżki mogą dotyczyć organizacji:

 • którą CCJ wcześniej już certyfikował,
 • które nie są odpowiedzialne za projektowanie lub inne elementy normy,
 • w których brak jest lub jest niskie ryzyko związane z wyrobem/procesem technologicznym, nie są branżami krytycznymi,
 • posiadających dojrzały system zarządzania lub posiadających doświadczenie w innych systemach zarządzania, uznany przez inną akredytowaną jednostkę certyfikującą (trzecią stronę),
 • które działają na bardzo małym terenie w odniesieniu do liczby pracowników (np. tylko kompleks biurowy),
 • w których realizowany jest audit wspólny (w przypadkach równoczesnej współpracy z innymi jednostkami certyfikującymi),
 • które prowadzą działania o niskiej złożoności, np.:
  • działania związane z jedną główną działalnością (np. serwis, montaż zabezpieczeń, produkcja cegieł, itp.),
  • w których wysoki procent zatrudnionych wykonuje te same proste zadania,
  • identyczne działania na zmianach,
  • proste funkcje w realizowanych procesach,
  • znaczna część personelu pracuje poza lokalizacją, np.: handlowcy, kierowcy, serwisanci i możliwe jest auditowanie w formie przeglądu zapisów,
  • która posiada większą wrażliwość narażonego środowiska w porównaniu z typowymi lokalizacjami w sektorze przemysłu,
  • posiada opinie stron zainteresowanych,
  • w której zidentyfikowano aspekty pośrednie i wymagają one zwiększenia czasu pracy auditora,
  • w której zidentyfikowano dodatkowe lub nadzwyczajne aspekty środowiskowe lub uwarunkowania określone przepisami sektora.


Suma zniżek nie powinna przekraczać 30%.

Zniżka za 100 % zintegrowanie systemu zarządzania z uwzględnieniem pełnej możliwości oceny przez zespół auditorów nie może przekraczać 20% (zniżka jest zmniejszana proporcjonalnie w zależności od stopnia zintegrowania).

Zwyżki mogą dotyczyć organizacji:

 • które mają skomplikowaną logistykę obejmującą więcej niż jeden budynek lub lokalizację, w których prowadzona jest działalność,
 • wielodziałowych, w których wymagane jest wizytowanie ich stałych lub tymczasowych oddziałów,
 • w których personel posługuje się kilkoma językami (co powoduje konieczność korzystania z tłumacza/tłumaczy lub wyklucza możliwość pracy poszczególnych auditorów niezależnie od siebie),
 • które mają duży teren w stosunku do liczby pracowników,
 • które mają dużą liczbę przepisów regulujących działalność (np. żywność, leki, lotnictwo, energetyka jądrowa itp.),
 • w których systemy obejmują bardzo skomplikowane procesy lub stosunkowo dużą liczbę nietypowych czynności,
 • które charakteryzują się występowaniem większej wrażliwości narażonego środowiska w porównaniu z typowymi lokalizacjami w sektorze przemysłu,
 • w których aspekty pośrednie wymagają zwiększenia czasu auditu,
 • w których występują dodatkowe lub nadzwyczajne aspekty środowiskowe lub inne uwarunkowania określone przepisami w danym sektorze,
 • w których występuje lub może wystąpić ryzyko wypadków środowiskowych będące konsekwencją incydentów, wypadków, potencjalnych sytuacji awaryjnych, do których przyczyniła się organizacja,
 • w których uwzględnia się opinie stron zainteresowanych.


Suma wszystkich zniżek opisanych w niniejszych zasadach nie może przekraczać 30 % czasu określonego w tabeli 1.