+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

QSCS

CCJ jest jednostką certyfikując, która ocenia system zarządzania wg IACS QSCS. Ocena dotyczy działalności Towarzystw Klasyfikacyjnych na rzecz bezpieczeństwa statków, znajdujących się na nich osób i ładunków oraz ochrony środowiska morskiego. Działalność Towarzystw Klasyfikacyjnych realizowana jest poprzez klasyfikację statków i wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego, a także nadzorowanie, z upoważnienia administracji morskich państw bandery statku, spełnienia wymagań konwencji międzynarodowych IMO (International Maritime Organization - pol.: Międzynarodowa Organizacja Morska).

IACS (International Association of Classification Societies - pol.: Międzynarodowe Zrzeszenie Towarzystw Klasyfikacyjnych) to organizacja skupiająca znane Towarzystwa Klasyfikacyjne. Ma status obserwatora w Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO - agendzie ONZ. Została powołana do współpracy, konsultacji i koordynacji podejmowanych działań w branży okrętowej na całym świecie. Do trzech największych towarzystw klasyfikacyjnych pod względem liczby i tonażu statków należą LR, DNV, ABS.

Certyfikacja systemu zarządzania jakością QSCS (Quality Management System Certification Scheme, pol.: Zasady Certyfikacji Systemu Jakości IACS) jest jednym z warunków uzyskania członkostwa w IACS. System QSCS opiera się na dokumencie IQMSR (IACS Quality Managent System Requirements, pol.: Wymagania IACS dla Systemu Zarządzania Jakością), który stanowi interpretacje IACS normy ISO 9001 i dodatkowych wymagań uzupełniających, które mają zastosowanie dla towarzystw klasyfikacyjnych - Rezolucje Techniczne IACS określane jako - IACS Unified Requirements (UR), IACS Unified Interpretations (UI), IACS Procedural Requirements (PR), IACS Common Structural Rules (CSR).

IQMSR obejmuje następujące usługi świadczone przez Towarzystwo Klasyfikacyjne:

 • klasyfikację statków i ruchomych instalacji morskich zarówno nowo budowanych, jak i będących w eksploatacji,
 • działalność konwencyjna w imieniu nominującej Administracji państwa bandery.

Dla statków i ruchomych instalacji morskich w eksploatacji, każde towarzystwo zapewnia spełnienie wymagań klasy poprzez okresowe przeglądy na statkach lub ruchomych instalacjach morskich zgodnie ze swoimi przepisami i zasadami klasyfikacji, aby upewnić się, że statek lub ruchoma instalacja morska spełnia na bieżąco wymagania tych przepisów i zasad klasyfikacji. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień obowiązkiem właściciela lub armatora jest zgłaszanie Towarzystwu istotnych zmian, awarii i uszkodzeń, tak jak wymagają tego przepisy Towarzystwa.

Głównymi elementami planowania certyfikacji są:

 • Wypełnienie przez Towarzystwo Klasyfikacyjne wniosku i kwestionariusza oraz ich przegląd przez CCJ, który daje wstępną informację o stopniu wdrożenia systemu zarządzania jakością i jego doskonaleniu,
 • Przegląd dokumentacji dostarczonej przez Towarzystwo Klasyfikacyjne, który umożliwia ocenę zgodności z podstawowymi wymaganiami dokumentu IQMSR.
 • Przeprowadzenie I etapu auditu w Towarzystwie Klasyfikacyjnym, który umożliwia wykluczenie prawdopodobnych rozbieżności dotyczących oceny dokumentacji, daje kolejną informację o stopniu wdrożenia i doskonalenia systemu zarządzania oraz umożliwia zaplanowanie terminu i przebiegu II etapu auditu.
 • Przeprowadzenie II etapu auditu celem potwierdzenia zgodności.

Zasady ustalania czasu trwania auditu oraz opłat w procesie certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji systemu zarządzania wg QSCS obowiązujące w CCJ.

Klienci zainteresowani certyfikacją systemów zarządzania w CCJ mają możliwość otrzymania oferty cenowej po uprzednim wypełnieniu zapytania ofertowego, pobranego ze strony www.ccj.wat.edu.pl. Po złożeniu wniosku o certyfikację z kompletem dokumentacji przygotowywana jest lub potwierdzana oferta opracowana na podstawie kompletnej informacji o funkcjonującym systemie zarządzania jakością.

Podstawowe zasady ustalania opłat za certyfikację: Cena netto usługi certyfikacyjnej realizowanej przez CCJ wyliczana jest wg poniższego wzoru:

#

gdzie:

 • A - cena netto,
 • B - opłata stała, określona w aktualnym cenniku CCJ,
 • CO - czas trwania pojedynczego auditu w centrali lub oddziale,
 • CVCA - czas trwania pojedynczego auditu pionowego (VCA),
 • D - stawka stała za jeden dzień auditu, określona w aktualnym cenniku CCJ,
 • E - koszty zakwaterowania, podróży i wyżywienia auditorów.

Podstawą wykorzystywaną do określania wysokości opłaty stałej jest efektywna liczba personelu ogółem, a opłaty za audit - efektywna liczba personelu w centrali lub auditowanym oddziale.

Opłata stała pobierana jest przed auditem certyfikacyjnym oraz co roku w trakcie ważności certyfikacji, tj.: dwa miesiące przed planowanym auditem w nadzorze oraz sześć miesięcy przed planowanym auditem ponownej certyfikacji.

Zasady ustalania czasu trwania auditu:

Do określenia czasu trwania auditu przyjmuje się czas poświęcony na:

 • planowanie auditu,
 • przegląd dokumentacji,
 • komunikowanie się z personelem klienta,
 • przeprowadzenie auditu w obiektach klienta (auditu na miejscu - nie krócej jak 80% ustalonego czasu trwania auditu) w ramach 8 godzin pracy, w tym planowane przerwy,
 • opracowanie raportu.

Czas trwania audiu certyfikacyjnego może obejmować techniki auditowania zdalnego (jeżeli jest to możliwe) max do 30% czasu trwania audit na miejscu. W uzasadnionych przypadkach może czas ten być wydłużony do 50%.

Podstawą do określenia czasu trwania auditu dla systemu QSCS jest efektywna liczba personelu zaangażowanego w ramach zakresu certyfikacji, niezbędna w czasie auditu. Efektywna liczba personelu w ramach zakresu certyfikacji to:

 • personel pełnoetatowy, w tym personel pracujący na każdej zmianie,
 • personel niepełnoetatowy (zliczony według 8 godzinnego dnia pracy),
 • personel tymczasowy, sezonowy, zatrudniony (zliczony według 8 godzinnego dnia pracy).

Czas trwania auditu określa się na podstawie poniższej tabeli stosując współczynnik korekcyjny + 20% - z założeniem, że zmiana liczby personelu jest wartością ciągłą, a nie skokową.

L.p. Efektywna liczba personelu Czas trwania auditu L.p. Efektywna liczba personelu Czas trwania auditu L.p. Efektywna liczba personelu Czas trwania auditu
1 1-5 1,5 7 66-85 6 13 626-875 12
2 6-10 2 8 86-125 7 14 876-1175 13
3 11-15 2,5 9 126-175 8 15 1176-1550 14
4 16-25 3 10 176-275 9 16 1551-2025 15
5 26-45 4 11 276-425 10 17 2026-2675 16
6 46-65 5 12 426-625 11 18 2676-3450 17


Przyjmuje się, że czas auditu w nadzorze (N) wynosi 1/3 auditu certyfikującego (C), auditu ponownej certyfikacji (PC) wynosi 2/3 auditu C.


W czasie nadzoru nad certyfikacją dokonuje się przeglądu czasu trwania planowanych auditów w nadzorze i dla ponownej certyfikacji pod względem jego aktualności.


W czasie auditu certyfikującego zawsze przeprowadza się audit I etapu. Czas trwania auditu I etapu wynosi do 20% czasu trwania auditu na miejscu, lecz nie mniej niż 0,5 auditodnia i nie więcej niż 2 auditodni.

Zasady ustalania czasu trwania auditu dla Towarzystw Klasyfikacyjnych

Towarzystwo Klasyfikacyjne to organizacja posiadająca zidentyfikowaną siedzibę centralną (nazywaną dalej centralą - lecz niekoniecznie spełniającą rolę głównego zarządu w organizacji), w której są planowane, nadzorowane lub zarządzane określone działania, oraz sieć placówek (wraz z agencjami) oraz przedstawicielstw (oddziałów), w których działania te są wykonywane w całości lub częściowo.

CCJ stosuje próbkowanie z zachowaniem następujących zasad:

 • centrala oraz minimum jeden oddział o stałej lokalizacji objęte są jednym systemem zarządzania, w ramach którego organizowany jest wspólny przegląd zarządzania. Audity wewnętrzne prowadzone są według spójnego programu, inicjowane są wspólne zmiany w systemie zarządzania i dokumentacji systemowej w ramach doskonalenia, rozpatrywania skarg, itp.
 • wszystkie oddziały muszą mieć prawne lub kontraktowe powiązanie z centralą, które określają jej uprawnienia,
 • w oddziałach realizowane są tego samego rodzaju procesy, podobnymi metodami i według podobnych procedur stosuje się zasady próbkowania,
 • próbkowanie musi zapewnić możliwość oceny przebiegu procesów funkcjonujących w Towarzystwie Klasyfikacyjnym, na zasadzie jednego przykładu,
 • jeżeli w jednym oddziale stwierdzona jest niezgodność to w pozostałych oddziałach powinna być przeanalizowana taka sama sytuacja i również podjęte działania korygujące i/lub zapobiegawcze. Możliwe jest zwiększenie próbkowania w tych obszarach do czasu upewnienia się, że sytuacja się ustabilizowała,
 • jeżeli została stwierdzona niezgodność z wymaganiami normy w jednym oddziale to dotyczy to całego Towarzystwa Klasyfikacyjnego i nie można wydać certyfikatu dla całości; nie można po fakcie zapisania niezgodności wyłączać oddziału, w którym tą niezgodność stwierdzono.

Przykładowa minimalna liczba auditowanych oddziałów może wynosić:

 • audit certyfikujący- liczba oddziałów/lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit jest to pierwiastek kwadratowy z ogólnej liczby oddziałów/lokalizacji

  obrazek

  y - liczba oddziałów/lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit,
  x - ogólna liczba oddziałów/lokalizacji auditowanych,
 • audit w nadzorze- liczba oddziałów/lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit jest to pierwiastek kwadratowy z ogólnej liczby oddziałów/lokalizacji z uwzględnieniem współczynnika 0.6 tj.

  obrazek

 • audit ponownej certyfikacji- liczba oddziałów/lokalizacji, w których będzie przeprowadzany audit jest to pierwiastek kwadratowy z ogólnej liczby oddziałów/lokalizacji z uwzględnieniem współczynnika 0.8 tj.

  obrazek

 • audit pionowy (VCA)- w styczniu każdego roku, Towarzystwo Klasyfikacyjne jest zobligowane do przesłania do Sekretarza ds. Jakości IACS (QS) informacji dotyczącej floty (liczby statków, statki w budowie itp.). Na tej podstawie Sekretarz ustala liczbę auditów VCA i przekazuje informację do CCJ. Liczba auditów pionowych dla Towarzystwa nie może być mniejsza niż 6.


W całym procesie certyfikacji i nadzoru CCJ ocenia wszystkie oddziały/lokalizacje Towarzystwa. W procesie certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji. Centrala Towarzystwa zawsze jest poddawana ocenie.