+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Szanowni Auditorzy, poniżej znajduje się wykaz zmian w „środowiskowych” aktach prawnych jakie zaszły w 2018 r. Równocześnie zobowiązuję do zapoznania z tymi zmianami.


16.04.2018 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 710) Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650).

Ustawa wchodzi w życie, z pewnym wyjątkiem, z dniem 25 kwietnia 2018 r.


16.04.2018 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018 poz. 680).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Wraz z wejściem w życie rozporządzenia, traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546 i 1631). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2018 r.


16.04.2018 Ustawa z dnia 30 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018 poz. 650).

Ustawa zmienia m.in. ustawy:

• z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, • z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, • z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, • z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, • z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, • z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, • z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, • z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, • z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, • z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, • z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, • z dnia 1 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, • z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, • z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, • z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym, • z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, • z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Ustawa wchodzi w życie, z pewnymi wyjątkami, z dniem 30 kwietnia 2018 r.


22.03.2018 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2018 poz. 578).

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).


12.03.2018 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 27d ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2018 r.


09.03.2018 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2018 poz. 504).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2018 r.


05.03.2018 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 23 ust.1 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180). W związku z opublikowaniem rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1701).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2018 r.


02.02.2018 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. 2018 poz. 296).

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).


25.01.2018 Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. 2018 poz. 118).

Komunikat wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.


25.01.2018 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. 2018 poz. 184).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 57 ust.8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 oraz z 2017 r. poz. 2422). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.


19.01.2018 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 poz. 150).

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).


19.01.2018 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2018 poz. 143).

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).


19.01.2018 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142).

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).


15.01.2018 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 108).

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).


12.01.2018 Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 88)

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 1994 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 1688 oraz z 2017 r. poz. 1566 i 1567) oraz w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Ustawa wchodzi w życie, z pewnym wyjątkiem, z dniem 25 stycznia 2018 r.


05.01.2018 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21).

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).


04.01.2018 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 12).

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) oraz • ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, • ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, • ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, • ustawę z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.


04.01.2018 Ustawa z dnia 3 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 10).

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.). Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2018 r.


02.01.2018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. 2017 poz. 2506).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 239 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


02.01.2018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zlewni (Dz. U. 2017 poz. 2509).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


02.01.2018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni (Dz. U. 2017 poz. 2505).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


02.01.2018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2017 poz. 2502).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 277 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 lit. b-d ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


02.01.2018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. 2017 poz. 2501).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 292 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180). Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. poz. 2177). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


02.01.2018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017 poz. 2490).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z późn. zm.). Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat z korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875 oraz z 2017 r. poz. 723). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Dodaj Komentarz