KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Centrum Certyfikacji Jakości WAT informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2.


2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: abi@wat.edu.pl


3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:


  • realizacji procesu szkolenia lub konferencji,
  • dokumentacji przebiegu szkolenia lub konferencji,
  • w celach archiwizacyjnych i statystycznych.


4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:


  • organizacji wydarzeń, promocji, ankiet,
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami szkoleniowymi lub konferencyjnymi, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.


6. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.


8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


(kontakt w wyżej wymienionych celach: asi@ccj.wat.edu.pl)


10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.