+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Certyfikacja krok po kroku

INFORMACJE PODSTAWOWE
Etapy procesu certyfikacji

1. Złożenie zapytania ofertowego -

 

2. Akceptacja oferty cenowej.

 

3. Złożenie wniosku o certyfikację / weryfikację EMAS / przeprowadzenie rocznego audytu zewnętrznego -

 

4. Przegląd i rejestracja wniosku.5. Audit początkowej certyfikacji.6. Wydanie dokumentów certyfikacyjnych.7. Utrzymanie certyfikacji (audity w nadzorze).8. Propozycja oferty cenowej na kolejny cykl certyfikacji.9. Akceptacja oferty cenowej i złożenie wniosku o ponowną certyfikację.


OPIS PROCESU CERTYFIKACJI

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani certyfikacją systemów zarządzania zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego. W odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe przedstawimy Państwu w ciągu 24 h wstępne koszty oferty cenowej dotyczącej trzyletniego procesu certyfikacji, w przypadku RAZ jednego audytu. Po potwierdzeniu oferty cenowej prosimy o wypełnienie stosownego wniosku o certyfikację . Po dokonanej ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przesłanego wniosku wyślemy do Państwa pismo o rejestracji i organizacji auditu. Przeprowadzamy II etapowy audit początkowej certyfikacji. W I etapie oceniamy dokumentację systemu zarządzania i gotowość do II etapu auditu, którego celem jest potwierdzenie zgodności systemu zarządzania z wymaganiami. Na podstawie uzyskania pozytywnych wyników auditu wydajemy dokumenty certyfikacyjne na okres:

 

 • trzyletni dla systemów: QMS, EMS, BHP, OHSAS, AQAP, FSMS, ISMS, WSK, GMP;
 • trzyletni lub czteroletni dla weryfikacji zgodnie z Rozporządzeniem EMAS;
 • roczny dla systemu QSCS.


Pozytywny wynik auditu RAZ znajduje swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu z rocznego audytu zewnętrznego.
Przez cały cykl utrzymania certyfikacji prowadzimy co roku audity nadzoru z zachowaniem zasady, że pierwszy audit nadzoru, musi być przeprowadzony nie później niż 12 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o certyfikacji. W przypadku chęci kontynuacji współpracy w zakresie certyfikacji przeprowadzamy ponowną certyfikację.INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Rozszerzenie albo ograniczenie zakresu certyfikacji dokonywane jest na pisemną prośbę organizacji lub w wyniku przeprowadzonego auditu.

 

2. Zawieszenie certyfikacji może mieć miejsce w przypadku:

 

 • niewłaściwego powoływania się na system certyfikacji lub stosowania certyfikatu,
 • wniosku auditora wiodącego prowadzącego audit w nadzorze,
 • uniemożliwienia przeprowadzenia w organizacji auditu w nadzorze,
 • nie wywiązywania się organizacji z umowy.

 

3. Wznowienie ważności certyfikacji po jej zawieszeniu może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w okresie zawieszenia.

 

4. Czas zawieszenia nie może przekraczać 6 miesięcy.

 

5. Cofnięcie zakresu certyfikacji/weryfikacji EMAS następuje w przypadku:

 

 • niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu zakresu certyfikacji,
 • rażącego naruszenia praw klienta lub nadużycia jego zaufania,
 • niedotrzymania przez organizację warunków umowy,
 • uniemożliwienia przeprowadzenia w organizacji auditu w nadzorze.

 

6. Przeniesienie praw do certyfikacji dotyczy klientów certyfikowanych przez akredytowane jednostki i odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie IAF MD 2 oraz zasadami ustalonymi w CCJ.

 

7. Odmowa certyfikacji

CCJ może odrzucić wniosek o udzielenie certyfikacji lub może odmówić wydania jakiegokolwiek certyfikatu, jeżeli wystąpi zagrożenie dla bezstronności lub klient nie spełnia wymogów odpowiedniego dokumentu odniesienia lub nie spełnia któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy.

 

8. Udzielenie i utrzymanie certyfikacji

Podjęcie decyzji o udzieleniu certyfikacji jest poprzedzony przeglądem wyników auditu początkowej certyfikacji lub ponownej certyfikacji. Informacje uzyskane w drodze przeglądu powinny być wystarczające w odniesieniu do wymogów certyfikacji i jej zakresu, usunięcia wszystkich niezgodności oraz akceptacji planu działań w odniesieniu do wszystkich możliwości doskonalenia.

Aby utrzymać ważność certyfikacji, Klient powinien dalej spełniać wymogi normy dotyczącej systemu zarządzania, a także wymagania umowy zawartej CCJ. Potwierdzenie spełnienia wymagań odbywa się w drodze auditów w nadzorze i/lub ewentualnych auditów specjalnych (dodatkowych).

 

9. Przedłużenie certyfikacji

Pozytywny wynik auditu ponownej certyfikacji jest warunkiem koniecznym, aby zapewnić przedłużenie ważności certyfikacji na kolejne 3 lata. Audit ponownej certyfikacji oraz usunięcie wszystkich niezgodności powinny być zakończone przed upływem ważności certyfikatu.

 

10. Organizacja zobowiązana jest do stosowania znaku certyfikacji i certyfikatu zgodności zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w umowie oraz do informowania CCJ o wszystkich zamierzonych zmianach dotyczących certyfikowanego/weryfikowanego systemu zarządzania. Posiadacz certyfikatu ma prawo podawać do publicznej wiadomości fakt uzyskania certyfikacji.

 

11. W przypadku systemu EMAS, organizacja ma prawo podać do publicznej wiadomości fakt pozytywnej weryfikacji po zakończeniu formalności rejestracyjnych w GDOŚ i ukazaniu się organizacji w krajowym rejestrze systemu EMAS.

 

12. W przypadku zmiany statusu prawnego posiadacza certyfikatu Dyrektor określa zasady przeniesienia praw do certyfikacji.

 

13. CCJ zapewnia organizacjom ubiegającym się o certyfikację lub weryfikację EMAS zachowanie poufności informacji uzyskanych w czasie certyfikacji lub weryfikacji EMAS oraz bezstronne prowadzenie procesu certyfikacji lub weryfikacji EMAS, nadzoru i ponownej certyfikacji lub weryfikacji EMAS.

 

14. W zależności od stopnia złożoności struktury organizacyjnej, zakresu certyfikacji i udokumentowania SZ, proces początkowej certyfikacji może trwać od 10 do 30 dni od dnia złożenia wniosku (w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony). Organizacja może ubiegać się o certyfikat w ciągu 7 dni od daty zakończenia auditu pod warunkiem spełnienia niżej określonych wymagań:

 

 • kompletności dokumentacji rejestrowej i auditowej,
 • uzyskania z I etapu auditu potwierdzenia na wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania (poprawność dokumentacji systemowej, wyniki auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania, dowody skuteczności każdego procesu z uwzględnieniem wyrobów/świadczonych usług wynikających z zakresu certyfikacji, w tym procesów realizowanych na zewnątrz oraz systemu zarządzania jakością),
 • uzyskania z II etapu auditu obiektywnych dowodów na wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz procesów wynikających z wnioskowanego zakresu certyfikacji z uwzględnieniem wyrobów/świadczonych usług.
 • w przypadku stwierdzenia niezgodności:
  • do własnych wymagań Organizacji - termin wydania certyfikatu jest uzależniony od przesłania planu działań korygujących,
  • do wymagań w zakresie wnioskowanej normy - termin wydania certyfikatu jest uzależniony od zakończenia działań korygujących przez Organizację i przesłania dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności oraz od wydania orzeczenia Zespołu Ekspertów.

 

15. Szczegółowe zasady ustalania czasu trwania auditu określone są w opisach poszczególnych systemów zarządzania zamieszczonych na stronie internetowej www.ccj.wat.edu.pl zgodnie z m. in. IAF MD 1, IAF MD 5, IAF MD 11, DAVE – 02 oraz normy PN-ISO/IEC 27006, PKN-ISO/TS 22003.

 

16. Opłaty związane z certyfikacją/weryfikacją EMAS i nadzorem ponosi organizacja. Opłaty wnoszone są etapowo na podstawie oferty cenowej sporządzonej zgodnie z cennikiem obowiązującym w CCJ, dostępnym na życzenie Klienta w siedzibie CCJ.

 

17. W skład opłat wchodzą:

 

 • opłata stała wnoszona po zarejestrowaniu wniosku oraz przed każdym planowanym auditem w nadzorze/ponownej certyfikacji/weryfikacji EMAS,
 • opłata za audit wnoszona jest po przeprowadzonym audicie, bez względu na jego wynik.

 

18. Opłata stała obejmuje następujące elementy:

 

 • przegląd i rejestrację wniosku oraz dokumentacji,
 • weryfikację dokumentów auditowych,
 • opracowanie i wydanie dokumentów certyfikacyjnych,
 • opublikowanie informacji o certyfikacji/weryfikacji EMAS,
 • obsługę informacyjną, administracyjno-biurową i finansową,
 • prowadzenie korespondencji.

 

Opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku przerwania czynności związanych z certyfikacją/weryfikacją EMAS oraz nie zależą od wyników przeprowadzanych auditów.

Wszędzie gdzie jest w tekście mowa o certyfikacji systemów zarządzania dot. również weryfikacji EMAS.