...

Centrum Certyfikacji Jakości

Wspólny komunikat IAF-ISO w sprawie dodania kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi dla wszystkich systemów zarządzania

W dniu 22 lutego 2024 r. IAF i Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowały wspólny komunikat w celu podkreślenia zbliżającej się publikacji Poprawki dot. Działań Klimatycznych do nowych i istniejących norm ISO dotyczących systemów zarządzania. Do szeregu istniejących norm dotyczących systemów zarządzania dodawane są dwa nowe stwierdzenia, które zostaną uwzględnione we wszystkich normach (dot. p.4.1 i 4.2):

  • uwzględnienie potrzeby rozważenia wpływu zmian klimatycznych na zdolność osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania.

 

Organizacja powinna podkreślić znaczenie zmian klimatycznych, które należy rozważyć w kontekście organizacyjnym danego systemu zarządzania.

 

Wyjaśnienie ze wspólnego komunikatu IAF – ISO:

„Ogólny cel wymagań zawartych w punktach 4.1 i 4.2 pozostaje niezmieniony; punkty te już uwzględniają potrzebę rozważenia przez organizację wszystkich kwestii wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na skuteczność jej systemu zarządzania; te nowe elementy zapewniają, że zmiany klimatu są uwzględniane w systemie zarządzania i że jest to czynnik zewnętrzny, który jest na tyle ważny dla naszej społeczności, że wymaga od organizacji uwzględnienia go już teraz”.


Wymagania dla certyfikowanych organizacji

Certyfikowane organizacje powinny upewnić się, że uwzględniły aspekty i ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi w ramach rozwoju, utrzymania i skuteczności własnego systemu(ów) zarządzania.
Zmiany klimatyczne, wraz z innymi kwestiami, należy określić jako istotne lub nie, a jeśli tak, należy je uwzględnić w ramach oceny ryzyka, w zakresie standardów systemów zarządzania. Jeżeli organizacja stosuje więcej niż jeden system zarządzania (na przykład zarządzanie jakością i zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy), powinna zapewnić, że zmiany klimatyczne, jeśli zostaną uznane za istotne, zostaną uwzględnione w zakresie każdej normy dotyczącej systemu zarządzania.

 

Należy zauważyć, że niektóre aspekty i ryzyka związane ze zmianą klimatu mogą mieć charakter ogólny, niezależny od mającego zastosowanie zakresu systemu zarządzania lub branży (np. gdy są powiązane ze zgodnością z przepisami lub zdolnością dostosowania operacyjnego i odpornością organizacji), podczas gdy inne będą specjalnie indeksowane według wymagań standardów systemu zarządzania, do konkretnych branż (np. produkcja energii, rolnictwo i rybołówstwo) oraz do charakterystyki organizacji (np. położenie geograficzne, charakter jej łańcucha dostaw czy dynamika siły roboczej).

 

Analiza kontekstu organizacji pod kątem uwzględnionych zmian klimatycznych będzie oceniana przez CCJ przy planowanych audytach.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.