...

Centrum Certyfikacji Jakości

AUDYT ORGANIZACJI ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ZAKŁADU PRZETWARZANIA

Obowiązek audytu

Każda organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz każdy zakład przetwarzania są obowiązani od 1 stycznia 2017 r. do przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego. Wynika to z treści ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z ustawą, audyt musi być przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Centrum Certyfikacji Jakości, jako akredytowany weryfikator EMAS (numer akredytacji PL-V-0002), jest uprawnione do przeprowadzania audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.

Cel audytu

Celem audytu jest sprawdzenie zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska działalności organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego zakład przetwarzania, w szczególności w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem, w tym procesów przetwarzania prowadzonych przez prowadzącego zakład przetwarzania.

Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego oraz szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r.w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.

Audyt przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.

W celu otrzymania oferty dotyczącej audytu organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania, uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zapytania ofertowego, który możecie Państwo pobrać z „dokumentacja do pobrania” u góry strony.

Zapraszamy również do udziału w innych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, których harmonogram znajdziecie Państwo w zakładce „Szkolenia”.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.