...

Centrum Certyfikacji Jakości

CERTYFIKACJA QMS/AQAP

Certyfikacja QMS/AQAP jest procesem przygotowującym organizacje do realizacji kontraktów wojskowych oraz służącym pogłębieniu świadomości jakościowej i redukcji błędów w skomplikowanym łańcuchu dostaw sprzętu wojskowego. Posiadanie wdrożonego systemu zgodnego z wymaganiami AQAP jest obligatoryjne dla organizacji   dostarczających wyroby lub świadczących usługi zamawiane przez Siły Zbrojne RP lub pozostałe armie NATO. Z tego też względu oferta nasza jest skierowana do firm zainteresowanych projektowaniem, produkcją i/lub dostawami dla wojska w kontekście pozyskiwania nowych zamówień oraz skutecznego utrzymywania dotychczasowych kontraktów.

Podstawowym dokumentem wprowadzającym wymagania NATO w zakresie zapewnienia jakości przez organizacje realizujące dostawy dla wojska jest porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107. Dokument ten określa  zasady nadzorowania realizowanych kontraktów będących przedmiotem umów międzynarodowych, w ramach procesu Rządowego Zapewniania Jakości (GQA) , ale też i krajowych, w kierunku minimalizowania ryzyka nie spełnienia wymagań jakościowych oraz zapewnienia dostaw wyrobów o najwyższej jakości poprzez odpowiednie Publikacje Sojusznicze Zapewnienia Jakości AQAP (Allied Quality  Assurance Publication).

Centrum Certyfikacji Jakości WAT (CCJ WAT) jako instytucja resortu obrony narodowej certyfikuje systemy zarządzania jakością dostawców sprzętu dla wojska pod względem ich zgodności z wymaganiami publikacji AQAP. Podstawowym warunkiem certyfikacji QMS/AQAP jest spełnienie przez system zarządzania jakością wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015, z uwzględnieniem kontekstu bezpieczeństwa i obronności. Dodatkowo każdy certyfikowany system musi spełniać wymagania określonej publikacji AQAP.

Publikacje AQAP wykorzystywane przez CCJ WAT w procesie certyfikacji QMS/AQAP:

AQAP 2110, wydanie D, wersja 1 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji;

AQAP 2310, wydanie B, wersja 2 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla dostawców przemysłu lotniczego, kosmicznego i obronnego;

AQAP 2210, wydanie B, wersja 1 – zawierający wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 lub AQAP 2310, dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania – dokument do systemowego wdrożenia łącznie z AQAP 2110 lub AQAP 2310;

AQAP-2105, wydanie C, wersja 1 – Wymagania NATO dotyczące planów jakości.

Publikacje AQAP przydatne dla organizacji w procesie realizacji dostaw dla wojska:

AQAP 2131, wydanie C, wersja 1 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości dla kontroli końcowej i badań.

Publikacje AQAP przydatne dla organizacji w procesie certyfikacji QMS/AQAP lub/i w procesie realizacji dostaw dla wojska:

AQAP 2000, wydanie 3 – Polityka NATO dotycząca zintegrowanego systemowego podejścia do jakości w cyklu życia;

AQAP-2110-SRD.1, wydanie B, wersja 1 – Poradnik dotyczący stosowania AQAP-2110;

AQAP-4107, wydanie A, wersja 2 – Wzajemna akceptacja rządowego zapewnienia jakości i stosowanie sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (AQAP);

AQAP-4107-SRD.2, wydanie A, wersja 1 – Wytyczne dotyczące wyboru AQAP;

AQAP 2070, wydanie B wersja 4 – Proces NATO dotyczący wzajemnej realizacji Rządowego Zapewnienia Jakości (GQA).

CCJ WAT nie współpracuje z żadną firmą konsultingową w zakresie wdrażania systemu QMS AQAP oraz nie nadzoruje i nie konsultuje działań firm w tym zakresie. Wszelkie informacje zawarte w materiałach reklamowych firm konsultingowych dotyczące współpracy z CCJ WAT w tym zakresie są nieprawdziwe.

CCJ WAT zachęca organizacje do samodzielnego wdrażania systemu QMS AQAP na bazie wiedzy pozyskanej w trakcie szkoleń, które są prowadzone przez naszych ekspertów. Rozwiązanie to daje gwarancję indywidualnych rozwiązań sprawdzających się w praktyce. Z pełną ofertą szkoleń można zapoznać się w zakładce szkolenia

Tłumaczenia sojuszniczych publikacji zapewnienia jakości (Allied Quality Assurance Publication – AQAP) opublikowanych przez Agencję Uzbrojenia

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.