...

Centrum Certyfikacji Jakości

AUDYT RECYKLERA

Obowiązek audytu recyklera

Wymóg prowadzenia rocznego audytu zewnętrznego w branży recyklerów zaczął obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r. Wynika to z treści ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888).

Zgodnie z ustawą, audyt musi być przeprowadzony przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Centrum Certyfikacji Jakości, jako akredytowany weryfikator EMAS (numer akredytacji PL-V-0002), jest uprawnione do przeprowadzania audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (zwanego również audytem recyklera).

Cel audytu

Celem audytu recyklera jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPR, dokumentach DPO, dokumentach EDPR, dokumentach EDPO oraz innych dokumentach celnych i fakturach, o których mowa w ustawie, wystawionych w roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt.

Kogo dotyczy audyt

Obowiązek przeprowadzenia audytu dotyczy przedsiębiorców:

  • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPO oraz DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie, pozwalające na odzysk odpadów o masie przekraczającej 400 Mg / rok,
  • eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy wystawili w danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR lub dokumenty EDPO, potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych bądź wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 Mg/rok.

Audyt przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy.

W celu otrzymania oferty dotyczącej audytu recyklera, uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zapytania ofertowego, który możecie Państwo pobrać z „dokumentacja do pobrania” u góry strony.

Zapraszamy również do udziału w innych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska, których harmonogram znajdziecie Państwo w zakładce „Szkolenia”.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.