Centrum Certyfikacji Jakości

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Centrum Certyfikacji Jakości WAT informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji procesu szkolenia lub konferencji,
  • dokumentacji przebiegu szkolenia lub konferencji,
  • rekrutacji na auditora / eksperta, w CCJ,
  • w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

  • organizacji wydarzeń, promocji, ankiet,
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami szkoleniowymi lub konferencyjnymi, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego zgodnie z RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.

6. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

(kontakt w wyżej wymienionych celach: asi@ccj.wat.edu.pl)

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.