...

Centrum Certyfikacji Jakości

EMAS

Europejski system ekozarządzania i auditu EMAS

Europejski system ekozarządzania i auditu EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme) to narzędzie przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji (zwanych organizacjami), których celem jest doskonalenie działalności środowiskowej. Jego głównym założeniem jest zredukowanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez udoskonalenie działalności prowadzonej przez zainteresowane organizacje.

EMAS jest nie tylko systemem w pełni zgodnym z międzynarodową normą ISO 14001, ale ponadto, stawia dodatkowe kryteria związane z aktywnym zaangażowaniem pracowników, dostosowaniem podejmowanych działań do regulacji prawnych i szeroko pojętą jawnością działań.

Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymagań określonych przepisami prawa i w sposób systematyczny dążą do osiągania efektów działalności środowiskowych.

Kto może uczestniczyć w systemie EMAS

Uczestnictwo w systemie EMAS jest dobrowolne. System jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego, jak i prywatnego, które w sposób systematyczny identyfikują aspekty środowiskowe oraz opracowują i realizują plany działań pozwalające sukcesywnie ograniczyć własne oddziaływanie na środowisko naturalne. Dla organizacji posiadających certyfikat ISO 14001, wdrożenie sytemu EMAS jest logicznym krokiem w kierunku doskonalenia tego systemu.

ETAPY wdrożenia systemu EMAS:

 • Przeprowadzenie wstępnego przeglądu środowiskowego;
 • Zidentyfikowanie aspektów środowiskowych i wyznaczenie aspektów znaczących;
 • Opracowanie polityki środowiskowej;
 • Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami EMAS;
 • Przeprowadzenie auditów wewnętrznych systemu EMAS;
 • Przygotowanie deklaracji środowiskowej.

Po wdrożeniu wymagań rozporządzenia EMAS organizacja powinna poddać się zewnętrznemu audytowi prowadzonemu przez akredytowanego weryfikatora środowiskowego EMAS (np. Centrum Certyfikacji Jakości). W ramach audytu weryfikator przeprowadzi weryfikację środowiskową wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego oraz walidację deklaracji środowiskowej. Po pozytywnym wyniku audytu weryfikator podpisuje oświadczenie o spełnieniu przez organizację wymagań rozporządzenia EMAS.

„Weryfikacja” oznacza proces oceny zgodności przeprowadzany przez weryfikatora środowiskowego w celu wykazania, czy przegląd środowiskowy, polityka środowiskowa, system zarządzania środowiskowego i wewnętrzny audyt środowiskowy organizacji oraz jej wdrożenie spełniają wymogi rozporządzenia EMAS.

„Walidacja” oznacza potwierdzenie przez weryfikatora środowiskowego, który przeprowadził weryfikację, że informacje i dane zawarte w deklaracji środowiskowej i zaktualizowanej deklaracji środowiskowej organizacji są rzetelne, wiarygodne i prawidłowe oraz że spełniają wymogi rozporządzenia EMAS.

Korzyści weryfikacji systemu EMAS w organizacji

 • Ograniczenie zużycia surowców, wody i energii.
 • Minimalizacja kosztów.
 • Recykling oraz zmniejszanie ilości odpadów, ścieków i emisji gazów.
 • Redukcja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 • Minimalizacja wystąpienia awarii środowiskowych.
 • Redukcja kosztów usuwania potencjalnych zanieczyszczeń.
 • Przystosowanie i utrzymanie zgodności z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami prawa.
 • Zwiększenie pozycji konkurencyjnej na rynku.
 • Zwiększenie wartości rynkowej organizacji.
 • Obniżenie wysokości stawek ubezpieczeniowych.
 • Wzrost świadomości ekologicznej pracowników.
 • Poprawa wizerunku organizacji z uwagi na kompleksowe podejście do zagadnień środowiskowych świadczące o dobrym zarządzaniu.
 • Nawiązanie otwartego dialogu z lokalną społecznością, organami administracji publicznej i innymi zainteresowanymi stronami.

Zasady ustalania czasu trwania auditu WERYFIKACJI EMAS określone są na stronie internetowej CCJ w zakładce: ISO 14001 (EMS)

CCJ powiadamia PCA (formularz FAVE-03) o każdej prowadzonej weryfikacji przynajmniej cztery tygodnie przed jej rozpoczęciem.

Wykaz osób podpisujących Oświadczenie Weryfikatora Środowiskowego.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.