...

Centrum Certyfikacji Jakości

ADR – klasyfikacja i badania

Wyroby pirotechniczne muszą być transportowane zgodnie z międzynarodową umową dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR). Klasa ADR określa rodzaj zagrożenia i sposób transportu danego wyrobu pirotechnicznego. Umowa ADR nowelizowana jest co dwa lata w roku nieparzystym. Od 1 stycznia danego roku obowiązuje nieobligatoryjnie, natomiast od 1 lipca obowiązuje obligatoryjnie.

Na podstawie tych przepisów Centrum Certyfikacji Jakości oferuje następujące usługi:

  • Wystawianie świadectwa klasyfikacji dla wyrobów pirotechnicznych zgodnie z ADR
  • Badanie wyrobów pirotechnicznych (test serii 6)
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.