...

Centrum Certyfikacji Jakości

WSK

Aktualności

Wewnętrzny System Kontroli

Kontrola obrotu towarami o znaczeniu strategicznym stanowi istotny element polityki bezpieczeństwa zarówno w wymiarze krajowym, jak i globalnym. Dotyczy wspólnych działań podejmowanych przez przedsiębiorców i administrację rządową, związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Staje się głównym filarem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej i współpracy Państw Członkowskich w tym zakresie.
Zasady obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym reguluje Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z późn. zm.

(Art. 11.)

1. Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie na obrót uzbrojeniem lub korzystający z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem, zwany dalej „wewnętrznym systemem kontroli”.

2. W ramach wewnętrznego systemu kontroli należy określić w szczególności zadania organów przedsiębiorstwa, podstawowe zadania na stanowiskach pracy w zakresie kontroli i zarządzania obrotem, zasady doboru pracowników, archiwizacji danych, kontroli wewnętrznej, realizacji zamówień oraz szkolenia.

3. Wewnętrzny system kontroli podlega certyfikacji zgodności z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9000 i wymaganiami określonymi w ust. 2.)(źródło: Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP, Sejm RP)

Wewnętrzny System Kontroli
(narzędzie zapobiegania transferom strategicznie ważnych towarów, w tym uzbrojenia i sprzętu wojskowego, do niewłaściwych odbiorców)

 • jest elementem krajowego systemu kontroli eksportu,
 • reguluje zasady obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
 • określa sposób ewidencji obrotu,
 • pozwala kontrolować każdą komórkę w organizacji,
 • porządkuje proces decyzyjny w organizacji,
 • pozwala eliminować błędy pracowników,
 • buduje wiarygodność organizacji.


Wewnętrzny System Kontroli opiera się na 3 filarach:

 • znajomości parametrów technicznych towaru,
 • znajomości partnera handlowego,
 • wiedzy na temat możliwości wykorzystania towaru.


System WSK
(w oparciu o zalecenia Porozumienia z Wassenaar)

 • Pisemna deklaracja polityki przedsiębiorstwa w zakresie zgodności prowadzenia obrotu obowiązującym prawem;
 • Znajomość deklaracji przez zarząd przedsiębiorstwa i personel;
 • Struktura i odpowiedzialność
  Określenie odpowiedzialności za realizację polityki przedsiębiorstwa w zakresie kontroli obrotu:
  • w ramach istniejącej struktury organizacyjnej,
  • utworzenie nowej wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej,
  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolę obrotu (członek zarządu – koordynator WSK).
 • Kompetencje i odpowiedzialność koordynatora WSK:
  • nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie i rozwojem systemu,
  • nadzór nad procedurami operacyjnymi,
  • znajomość aktualnych regulacji prawnych,
  • klasyfikacja i analiza ryzyka transakcji,
  • przeglądanie i zatwierdzanie transakcji handlowych,
  • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
  • audity wewnętrzne,
  • szkolenia wewnętrzne.
 • Procedury:
  • klasyfikacja towarów,
  • analiza ryzyka transakcji,
  • wnioskowanie o zezwolenie / powiadamianie o korzystaniu (zamiarze korzystania) z zezwolenia generalnego,
  • kontrola dostawy towaru,
  • ocena skuteczności funkcjonowania systemu i zgodności z obowiązującym prawem.
 • Szkolenia:
  • wewnętrzne,
  • zewnętrzne.
 • Ewidencja obrotu.
 • Archiwizacja danych.
 • Sprawozdawczość i działania naprawcze.
 • Komunikacja zewnętrzna:
  • powiadamianie,
  • raportowanie.


Akty prawne dotyczące obrotu uzbrojeniem dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

Akty prawne dotyczące obrotu produktami podwójnego zastosowania dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.