...

Centrum Certyfikacji Jakości

Skargi i odwołania

Odwołania

Klient ma prawo złożenia odwołania, do Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji wydanej przez Dyrektora CCJ w zakresie:

 • nie wydania, zawieszenia, cofnięcia certyfikacji oraz ograniczenia, odmowy certyfikacji lub nie rozszerzenia zakresu certyfikacji,
 • niezadowalającego dla organizacji wyniku rozpatrzenia skargi,
 • negatywnej weryfikacji EMAS.


Odwołania rejestrowane są w Sekretariacie Dziekana oraz w „Rejestrze skarg i odwołań” prowadzonym przez kierownictwo CCJ.

W oparciu o pisemną opinię Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, CCJ wdraża niezbędne korekcje i działania korygujące (o ile zachodzi taka konieczność), a po ich realizacji skuteczność działań oceniana jest przez Dziekana.

Klient pisemnie informowany jest przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT o:

 • przyjęciu odwołania przez CCJ,
 • przebiegu, wyniku i zakończeniu procesu rozpatrywania odwołania.


Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko zgłaszającemu odwołanie i/lub skargę.

W całym procesie rozpatrywania odwołań zapewnione są zasady zachowania poufności i bezstronności w odniesieniu do odwołującego i przedmiotu odwołania. W przypadku konieczności ujawnienia tych informacji stronie trzeciej lub na mocy prawa CCJ zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody zainteresowanego klienta.

W przypadku nie rozstrzygnięcia zaistniałego sporu obowiązują zasady kodeksu cywilnego.

W przypadku uzasadnionych odwołań koszty postępowania ponosi CCJ, a w nieuzasadnionych przypadkach – Klient.

Skargi

Skargi od organizacji lub innych stron, wpływające do CCJ lub jednostki akredytacyjnej (PCA) mogą dotyczyć działalności:

 • certyfikacyjnej CCJ,
 • certyfikowanego przez CCJ klienta,
 • w zakresie realizacji przez CCJ rocznych audytów zewnętrznych przedsiębiorców z branży gospodarki odpadami,
 • przedsiębiorców z branży gospodarki odpadami, u których CCJ realizował roczny audyt zewnętrzny.


Dyrektor CCJ wyznacza osobę (nie zaangażowaną w sprawę będącą przedmiotem skargi) odpowiedzialną za analizę zasadności oraz przyczyn skargi. Do której zadań należy:

 • potwierdzenie przyjęcia skargi,
 • dokładne rozpatrzenie skargi,
 • zebranie i weryfikowanie wszystkich niezbędnych informacji do rozpatrzenia skargi,
 • określenie propozycji odpowiednich korekcji i działań korygujących,
 • powiadomienie certyfikowanej organizacji o złożonej skardze od jej klienta.


Dyrektor CCJ po przeglądzie i analizie dokumentów informuje składającego skargę o przebiegu, rezultacie i zakończeniu rozpatrzenia skargi (jeśli to możliwe).

Skargi dotyczące działalności organizacji certyfikowanych, weryfikowanych (EMAS) lub przedsiębiorców z branży gospodarki odpadami audytowanych przez CCJ są analizowane na podstawie zebranych informacji w CCJ i/lub, jeśli zajdzie taka potrzeba, oceniane w trakcie auditu w nadzorze lub specjalnego (z krótkim terminem powiadamiania).

Zapisy ze skarg dotyczących organizacji audytowanych przez CCJ, złożone przez ich klientów są analizowane w ramach ocen systemów zarządzania dokonywanych przez CCJ.

Skargi rejestrowane są przez Głównego Specjalistę ds. Jakości w rejestrze „Skarg i odwołań”.

W całym procesie rozpatrywania skargi zapewnia się zachowania poufności i bezstronności w odniesieniu do składającego skargę i przedmiotu skargi. W przypadku konieczności ujawnienia tych informacji stronie trzeciej lub na mocy prawa CCJ zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody zainteresowanego klienta.

Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie skarg nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko zgłaszającemu skargę

CCJ rozstrzyga razem z klientem i składającym skargę, czy, a jeśli tak jest, to w jakim stopniu, przedmiot skargi i jej rozwiązanie powinny być podane do publicznej wiadomości.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.