...

Centrum Certyfikacji Jakości

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

W ramach akredytacji nr AC 057 oferujemy certyfikację dla każdej organizacji niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności w zakresie:

 • Systemu zarządzania jakością – PN-EN ISO 9001 (QMS),
 • Systemu zarządzania środowiskowego – PN-EN ISO 14001 (EMS),
 • Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – PN-ISO 45001:2018-06 (HSMS),
 • Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności – PN-EN ISO 22000 (FSMS),
 • Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – PN-EN ISO/IEC 27001 (ISMS).

 

Akredytacja nr PL-V-0002 uprawnia CCJ do prowadzenia procesów weryfikacji EMAS wg Rozporządzenia 1221/2009 Parlamentu i Rady UE z dnia 25 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami. W ramach tej akredytacji CCJ, jest uprawnione do:

 • przeprowadzania audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR (zwanego również audytem recyklera,
 • przeprowadzania audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.

 

Centrum Certyfikacji Jakości posiada status jednostki notyfikowanej (NB 2768) oraz certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 203, jak również wewnętrzny system zarządzania jakością i udokumentowaną politykę jakości, zgodną z odpowiednimi wymaganiami normy PN-EN 17065.

CCJ będąc jednostką organizacyjną Wojskowej Akademii Technicznej, certyfikuje systemy zarządzania jakością dostawców na zgodność z wymaganiami sojuszniczych publikacji standaryzacyjnych AQAP, tj.: AQAP 2110, AQAP 2310 oraz AQAP 2210, AQAP 2105. W ramach resortu obrony narodowej współpracujemy z instytucjami zamawiającymi i nadzorującymi realizację wyrobów obronnych.

CCJ jest jednostką certyfikującą upoważnioną do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli (WSK) z wymaganiami określonymi w artykule 11, ust. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z dnia 23 marca 2020 r. poz. 509).

Ponadto CCJ prowadzi certyfikację w zakresie:

 • systemu zarzadzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 (EnMS),
 • systemu zarzadzania ciągłością działania wg PN-EN ISO 22301 (BCMS),
 • systemu zarządzania jakością usług medycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 15224 (MED),
 • dobrej praktyki produkcji branży kosmetycznej w oparciu o normę PN-EN ISO 22716 (GMP),
 • systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnie z norma PN-ISO 37001 (ABMS),
 • wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych zawartych w normie PN-EN ISO 3834-2 (SPAW),
 • praktycznych zasad zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze – zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27017 (CS),
 • praktycznych zasad ochrony danych identyfikujących osobę (PII) w chmurach publicznych działających jako przetwarzający PII – w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27018 (PII),
 • rozszerzenia wymagań do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania informacjami o ochronie prywatności, zgodnie z normą ISO/IEC 27701 (ZP),
 • wymagań dotyczących świadczenia usług tłumaczeniowych zawartych w normie PN-EN ISO 17100 (TS).


KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJI

 • zwiększenie zaufania i oczekiwań klienta,
 • usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania,
 • ciągłe doskonalenie działalności,
 • zapewnienie sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji,
 • jasny podziału obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
 • zwiększenie efektywności działania organizacji,
 • gwarancja wiarygodności w inwestycjach zagranicznych,
 • wzrost świadomości pracowników dotyczących celów i dążeń firmy,
 • aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie zagrożeń oraz rozwiązywanie problemów,
 • udział w postępowaniach przetargowych,
 • podniesienie prestiżu na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

CCJ nie zajmuje się wdrożeniami systemów zarządzania.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.