...

Centrum Certyfikacji Jakości

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2616

W dniu 15 grudnia 2023 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/2616 z dnia 15 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/821 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu produktów podwójnego zastosowania. Rozporządzenie aktualizuje załącznik 1 czyli wykaz produktów podwójnego zastosowania.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.