...

Centrum Certyfikacji Jakości

eIDAS

eIDAS – Rozporządzenie nr 910/2014 – usługi kwalifikowane i niekwalifikowane

Usługi zaufania świadczone na terenie krajów Unii Europejskiej zostały wprowadzone do zawierania bezpiecznych transakcji drogą elektroniczną. Dostawcy usług zaufania (trust service provider – TSP) stawiając czoła współczesnym wyzwaniom, oferują coraz szerszy wachlarz takich usług. Dzięki wykorzystaniu usług zaufania przez konsumentów, przedsiębiorców i administrację publiczną możliwe jest przeniesienie wielu czynności na poziom cyfrowy przy zachowaniu istotnych standardów.

Stosowanie usług zaufania uregulowane jest ustawodawstwem Parlamentu Europejskiego oraz krajowego. Najistotniejszym aktem prawnym jest europejskie rozporządzenie eIDAS czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE oraz polska Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Celem przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa w zawieraniu umów na odległość z wykorzystaniem nowych technologii, jak również zwiększenie zaufania do takich usług przez obywateli UE. Przepisy eIDAS mają ogromne znaczenie dla firm funkcjonujących w Europie. Upraszczają one i standaryzują system identyfikatorów cyfrowych, przyczyniając się do powstania spójnego rynku cyfrowego. Dzięki usługom zaufania przedsiębiorcy i ich klienci mogą o wiele łatwiej realizować bezpieczne transakcje cyfrowe – zarówno lokalnie, jak i pomiędzy różnymi krajami Unii Europejskiej. Dostawcy świadczący usług zaufania stosują się także do norm opracowanych przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European Tlelcommunications Standards Institute – ETSI). Zawierają one zbiór wytycznych dla branży telekomunikacyjnej, w których zebrane są techniczne wymagania dotyczące świadczenia usług zaufania.

Nad bezpieczeństwem działalności dostawców usług zaufania w Polsce czuwa minister właściwy do spraw informatyzacji natomiast za działania związane z informatyzacją polskiej administracji publicznej odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Przepisy nakładają na dostawców obowiązek poddania się audytom w zakresie świadczonych usług przynajmniej raz na 24 miesiące oraz w przypadku chęci wprowadzenia nowych rodzajów usług zaufania do swojego portfolio. Organ nadzorujący weryfikuje ich rzetelność i wymaga przedłożenia ściśle określonej dokumentacji kontrolnej.

W oparciu o przedstawione zasady Centrum Certyfikacji Jakości oferuje ocenę zakresie szeregu usług kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych:

  • Podpis elektroniczny
  • Pieczęć elektroniczna
  • Elektroniczny znacznik czasu
  • Rejestrowane doręczenia elektroniczne
  • Uwierzytelnianie witryn internetowych
  • Zdalna weryfikacja tożsamości
  • Inne usługi


+ Certyfikacja eIDAS potwierdzi, że bezpieczne i płynne transakcje elektroniczne są priorytetem dla Twojej organizacji.

+ Otrzymujesz możliwość wejścia w dziedzinę transakcji elektronicznych jako kompetentny dostawca.

+ Zapewnisz bezpieczeństwo oferowanych usług elektronicznych, ich standaryzację, kompatybilność i transgraniczne uznawanie.

+ Dzięki eIDAS wesprzesz rozwój Swoich usług, zwiększysz efektywność komunikacji osób, przedsiębiorców i organizacji publicznych.

+ Wzmocnisz wizerunek i wiarygodność Swojej firmy w oczach klientów i partnerów biznesowych.

+ Ograniczysz koszty będące konsekwencją incydentów bezpieczeństwa i unikniesz nadszarpnięcia reputacji firmy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.